lärare med barn

Utlysning av medel för forskning och utveckling av utbildning 2022

Under 2022 kommer Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring (UiF) utlysa 900 000 kronor för att stödja forskningsprojekt och 300 000 kronor för att utveckla kunskapsmiljöns utbildningar. Forskningsmedel kan sökas av disputerade forskare som är verksamma vid lärarutbildningen och kunskapsmiljöns professionsutbildningar vid Linnéuniversitetet.

Medel för utveckling av utbildning kan sökas av alla lärare verksamma vid lärarutbildningen eller kunskapsmiljöns professionsutbildningar. Projekten skall genomföras under HT 2022 och återrapporteras genom en skriftlig rapport samt presentation vid Utbildning i förändrings seminarier eller konferenser under 2023. Sökande skall tydligt visa hur de tänker sig att kunskapsspridningen till personal på lärarutbildningen skall gå till.

Ansökan kan gälla forskningsmedel eller utvecklingsmedel.

Prioriterade projekt: Forskning

 • Pilotstudier eller mindre studier (t ex forskningsöversikter) eller en månads tid att skriva forskningsansökan. I båda fall skall arbetet ligga till grund för ansökan av externa forskningsmedel 2023 (t ex VR, RJ, Forte, Skolforsknings­institutet, Wallenbergstiftelserna eller Kampradstiftelsen).
 • Studier om hur man praktiskt och konkret kan arbeta med interkulturalitet i lärarutbildningen.

Bedömningskriterier:

 1. Projektet ligger i linje med UiF:s fokus på förbättrade kunskapsresultat i skolan. Detta ses som en mångfacetterad utmaning som kan belysas och beforskas utifrån flera perspektiv, exempelvis lärande, undervisning, inkludering, resurshantering, styrning etc.
 2. Projektet är tvärvetenskapligt eller involverar flera forskningsmiljöer eller ämnen, eller gagnar mer än en ämnesinriktning i lärarutbildningen.
 3. Projektet uppvisar hög vetenskaplig kvalité, relevans och genomförbarhet mätt i form av hög metodisk medvetenhet (t ex datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder), tydlig förankring i teori samt nationell och internationell, vara forskning.Utöver detta ska förslagsställaren ha adekvat kompetens i förhållande till forskningsprojektet.

Projektansökan om forskningsmedel skall innehålla:

 • Titel, namn, anställning och institutionstillhörighet för huvudsökande och alla medsökande.
 • En projektbeskrivning på max. två A4­-sidor.
 • Publikationslista för huvudsökande efter ordningen
  Tidskriftsartiklar (antagna efter peer review),
  Konferenspresentationer (antagna efter peer review),
  Redaktörskap, Bokkapitel (antagna efter peer review),
  Övriga publikationer
 • En budget med en specifikation av vad medlen ska användas till.

Prioriterade projekt: Utveckling av utbildning

 • Projekt som fokuserar på kvalitetssäkring av delkurser riktade mot studenters självständiga arbeten. T ex projekt som syftar till att stärka och bredda lektorers och adjunkters kompetens i teori och metod med inriktning mot handledning av självständiga arbeten på grund­ och avancerad nivå.
 • Projekt som syftar till att stödja examensarbetande studenter att använda aktions- eller interventionsforskning i sitt självständiga arbete.
 • Projekt som syftar till att initiera produktion av läromedel nödvändiga för att uppfylla kraven för den nya lärarutbildningen.
 • Behandlar hur man praktiskt och konkret kan arbeta med interkulturalitet i lärarutbildningen. Projekten ska ha tydlig anknytning till relevant forskning.

Projektansökan för utvecklingsmedel skall innehålla:

 • Titel, namn, anställning och institutionstillhörighet för huvudsökande och alla medsökande.
 • En projektbeskrivning på max. en A4­-sida.
 • En budget med en specifikation av vad medlen ska användas till.

Ansökan

Ansökan ska vara inskickad senast den 6 maj till charlotte.silander@lnu.se som också kan kontaktas för eventuella frågor. Beslut meddelas huvudsökande i vecka 21 2022. Inga motiveringar till beslut ges. Beviljade medel administreras av huvudsökandes institution och ställs till sökandes förfogande från och med den 1 juni 2022. Tilldelade medel ska användas under 2022.