lärare med barn

Utlysning av medel för forskning och utveckling av utbildning 2023

Kunskapsmiljön Utbildning i förändring (UiF) utlyser 900 000 kr för att stödja ansökningar om externa forskningsmedel och 300 000 kr för att utveckla kunskapsmiljöns utbildningar. Forskningsmedel kan sökas av disputerade forskare som är verksamma vid lärarutbildningen och kunskapsmiljöns professionsutbildningar vid Linnéuniversitetet.

Medel för utveckling av utbildning kan sökas av alla lärare verksamma vid kunskapsmiljöns professionsutbildningar. Projekten ska genomföras under 2023 och återrapporteras genom en skriftlig rapport samt presentation vid UiF:s seminarier eller konferenser under 2024. Sökande skall tydligt visa hur de tänker sig att kunskapsspridningen till personal på lärarutbildningen skall gå till.

Medel att söka: Forskning

 • 100 timmar till att skriva ansökan om externa forskningsmedel. Arbetet ska ligga till grund för ansökan av medel 2023 eller 2024 (till exempel VR, RJ, Forte, Skolforskningsinstitutet, Wallenbergstiftelserna eller Kampradstiftelsen).

Bedömningskriterier:

 1. Ansökan ligger i linje med UiF:s fokus, se Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring
 2. Projektet är tvärvetenskapligt eller involverar flera forskningsmiljöer eller ämnen, eller gagnar mer än en ämnesinriktning i lärarutbildningen
 3. Projektet uppvisar hög vetenskaplig kvalité, relevans och genomförbarhet mätt i form av hög metodisk medvetenhet (datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder), tydlig teoretisk förankring och relevans för UiF. Förslagsställaren ska ha adekvat kompetens för att genomföra forskningsprojektet.

Projektansökan om forskningsmedel ska skickas i ett sammanhållet dokument benämnt med avsändarens efternamn och innehålla:

 • Titel, namn, anställning och institutionstillhörighet för huvudsökande och alla medsökande
 • En projektbeskrivning på max. två A4-sidor
 • Urval av publikationer. Lista de 10 publikationer som är viktigast för din ansökan
 • En enkel budget med en specifikation av vad medlen ska användas till.

Utveckling av utbildning: prioriterade projekt

 • Projekt som fokuserar på kvalitetssäkring av delkurser riktade mot studenters självständiga arbeten. Till exempel projekt som syftar till att stärka och bredda lektorers och adjunkters kompetens i teori och metod med inriktning
  mot handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå
 • Projekt som syftar till att stödja examensarbetande studenter att använda aktions- eller interventionsforskning i sitt självständiga arbete
 • Projekt som syftar till att initiera produktion av läromedel som är nödvändiga för att uppfylla kraven för den nya lärarutbildningen
 • Projekt som behandlar hur man praktiskt och konkret kan arbeta med interkulturalitet i lärarutbildningen. Projekten ska ha tydlig anknytning till relevant forskning.

Projektansökan forskning ska innehålla:

 • Titel, namn, anställning och institutionstillhörighet för huvudsökande och alla medsökande
 • En projektbeskrivning på max. en A4­-sida
 • En enkel budget med en specifikation av vad medlen ska användas till.

Ansökan

Ansökan ska vara inskickad senast den 21 oktober 2022 till charlotte.silander@lnu.se som också kan kontaktas för eventuella frågor.

Beslut fattas av UiF:s ledningsgrupp. Beslut meddelas huvudsökande i vecka 44. Inga motiveringar till beslut ges. Beviljade medel administreras av huvudsökandes institution och ställs till sökandes förfogande från och med januari 2023. Tilldelade medel ska användas under 2023.

Välkommen med er ansökan!