skjortärm med polisemblem

Utlysning av medel för forskning om polisiärt arbete

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete (KP) och Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid Linnéuniversitetet har beslutat avsätta 600 000 kr för att stimulera nydanande och spännande forskning inom området polisiärt arbete.

Du som har avlagt doktorsexamen, och som under 2022 har anställning om minst 50% vid Linnéuniversitetet, är behörig att söka anslagsmedel för att kunna arbeta med en extern forskningsansökan.

Forskning om polisiärt arbete

Vid Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till polisverksamheten med särskilt fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Vi har också FoU-projekt som handlar om organisationsfrågor, samverkan samt utrednings- och förhörsmetodik.

För att stimulera flerdisciplinära och kreativa vetenskapliga studier av polisiärt arbete kommer KP och CPU att ge ekonomiskt stöd till enskilda forskare eller forskargrupper för att arbeta fram forskningsansökningar ställda till externa forskningsfinansiärer. Ansökningar som är inriktade mot de polisiära kärnuppdrag som ingår i polisprogrammet samt tvärvetenskapligt orienterad utveckling av och nytänkande kring kärnuppdragen kommer att prioriteras.

Huvudområdet polisiärt arbete är tvärvetenskapligt och relaterar till Polisens samhällsuppdrag. Det akademiska ämnet polisiärt arbete omfattar teorier, metoder och förhållningssätt för att utföra polisiära arbetsuppgifter – med fokus på kunskaper och praktiska färdigheter som är relevanta för yrket.

Ansökan

Sökanden ska senast torsdagen den 30 juni 2022 lämna in en ansökan på svenska eller engelska som innehåller:

  • En kortfattad projektbeskrivning på max tre A4-sidor. Projektets relevans för polisiärt arbete ska tydligt framgå i ansökan!
  • Meritförteckning på max en A4-sid per deltagare, inklusive relevanta publikationer
  • Tidsplan och budget
  • Redogörelse för och motivering av de forskningsfinansiärer och utlysningar som kan vara aktuella för projektet
  • Intyg från prefekt som medger att sökande kan använda medlen i sin tjänst inom angiven tidsram.

Arbetsgång och beslutsprocessen

Ansökningarna kommer att beredas av CPU:s referensgrupp. Bedömargruppen förbehåller sig rätten att avgöra forskningens relevans för polisiärt arbete. Beslut i ärendet meddelas senast den 31 augusti 2022.

Vi ser gärna att sökande på förhand kontaktar CPU för att diskutera projektidéer.

Ett eller flera öppna idéseminarier där de projektansökningar som beviljats medel diskuteras kommer att anordnas under oktober/november 2022.

Beviljade medel ska vara förbrukade senast 30 juni 2023. Avvikelser från ansökans projektskiss som inverkar på projektets genomförande måste rapporteras till CPU. Större avvikelser från projektskissen kan innebära att tilldelade medel dras tillbaka.

Uppföljning

En kopia av den forskningsansökan som skickas in till den externa forskningsfinansiären, tillsammans med en beskrivning av hur medlen har använts, ska skickas till CPU. 

Sökande som beviljas medel av CPU förväntas presentera projektet på seminarier eller andra föredrag som KP och CPU anordnar. I samband med vetenskaplig publicering ska CPU anges som delfinansiär.

Ansökan

Ansökan skickas som PDF till professor Peter Lindström (peter.lindstrom@lnu.se), koordinator CPU och Ingela Bengtsson (ingela.bengtsson@lnu.se) senast den 30 juni.

Beslut meddelas senast den 31 augusti 2022.

Beviljade medel ska vara förbrukade senast 30 juni 2023.

Vid frågor kontakta

peter.lindstrom@lnu.se
cecilia.jonsson@lnu.se, bitr. koordinator CPU
ola.kronkvist@lnu.se, prefekt KP