Linnéuniversitetet

Utnyttjande av internationella studier är ett hot mot fria gränser för kunskap och forskning

Kunskapsbildning har inga geografiska gränser och är en förutsättning för att utveckla hållbara samhällen. Lärosäten runt om i världen skapar sammanhang, både fysiskt och digitalt, där studenter och forskare samlas för att utbyta kunskaper och bedriva forskning.

Linnéuniversitetet är en viktig samhällsaktör och har en stark och välkänd profil som ett internationellt lärosäte med stort ansvar att initiera och driva arbetet för hållbara samhällen; både på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Vår största möjlighet att påverka den hållbara samhällsutvecklingen och göra skillnad är genom utbildning och forskning utan gränser. Därför värnar vi de fysiska och digitala rummen där internationella studier och internationell forskning möts.

När lärosäten utnyttjas för illegal verksamhet är det därför ytterst allvarligt och i förlängningen ett hot mot öppenhet och fria gränser för kunskap och forskning.

Linnéuniversitetet har via Polisen och Migrationsverket blivit uppmärksammade på att vi, som ett av flera lärosäten, kan ha utnyttjats av personer med låg eller ingen studieavsikt som därmed tagit sig in i Sverige på felaktiga grunder. Det är naturligtvis oacceptabelt. Under ett antal år har vi arbetat med olika åtgärder för att attrahera internationella studenter med hög studieavsikt. Vi har sett över studieavgifter, justerat antagningsregler och gjort en översyn över de studieagenter som vi verkar genom i flertalet länder. Det har inte varit tillräckligt.

För att motverka parallellsamhällen är det viktigt att myndigheter samverkar. Vi har haft flera möten med berörda myndigheter för att bidra i arbetet med att stävja missbruket av uppehållstillstånd för studier.

Linnéuniversitetet kommer att vidta ytterligare åtgärder, både på kort och lång sikt. Några åtgärder på kort sikt är att införa striktare regler kring betalning av studieavgift samt att vi genomför en översyn av utbildningsutbudet. Vi kommer även att se över det internationella rekryteringsarbetet. På längre sikt kommer vi att fortsätta se över studieavgifterna samt genomföra en bredare översyn av vilka förkunskapskrav som avses gälla på utbildningarna.

Samtidigt pekar Migrationsverket i sin rapport ”Missbruk av uppehållstillstånd för studier” på att […det framför allt är lagstiftningens utformning som gör det möjligt att använda uppehållstillstånd för studier som ett sätt för att primärt arbeta i Sverige.] Det visar på hur viktigt det är att vi agerar från flera håll för att stävja missbruket av uppehållstillstånd för studier. Utan ändrad lagstiftning tenderar lärosätenas åtgärder bli tandlösa.