Utvärdering av examina inom design presenterad

Nu är slutrapport klar för utvärderingen av kandidat- och masterexamen inom huvudområdet design. Utvärderingen startade i augusti förra året och har gjorts inom ramen för Treklövern.

Det är kandidat- och masterexamen inom huvudområdet design som ingår i denna granskning med Treklövern. Bedömargruppen har läst självständiga arbeten, tagit del av självvärderingstexter och intervjuat både fakultet och studenter vid utbildningarna. Nu har fakulteten fått ta del av rapporten.

I rapporten framgår till exempel att:

  • Bedömargruppen ser positivt på metaperspektivet design + change inom huvudområdet design vid Linnéuniversitetet.
  • Man anser att lärosätets normkritiska medvetenhet och integrering av feministisk teori är ett gott exempel på nyskapande och nödvändig utveckling av huvudområdet design.
  • Strukturen för uppbyggnad av kurserna utifrån me-to-we-to-world lyfts som ett gott exempel på nyskapande.
  • Bedömargruppen uppfattar att studenterna har goda möjligheter att utveckla sina gestaltande förmågor i kurser, tillgång till lokaler, utrustning och lärare.
  • Brister och förbättringsområden finns kring progression mellan kurserna och brister i de självständiga arbeten som har valts ut. Till exempel resonerar bedömargruppen kritiskt om gestaltande designkompetens, etiska och konstnärliga förhållningssätt, designgrund och metodologisk mångfald.
  • Bedömargruppen menar dessutom att Linnéuniversitetet behöver arbeta vidare med studentmedverkan i utvecklings- och kvalitetsarbete, designutbildningens struktur och konstnärlig designpedagogik.

Hans T Sternudd som är dekan vid fakulteten för konst och humaniora kommenterar:

– Vi glädjer oss åt de goda exempel som lyfts fram. För närvarande bedrivs ett utvecklings- och kvalitetsarbete vid institutionen för design, och där kommer iakktagelserna i rapporten att vara till stor hjälp. Samtidigt ska man vara medveten om att det förs en diskussion kring designutbildningen nationellt där traditionella perspektiv på design står mot de nyskapande perspektiv som kännetecknar utbildningarna i design vid Linnéuniversitetet. Vi tror att den motsättningen märks i rapporten och kommer att analysera detta närmare i vårt utvecklingsarbete.

Läs hela bedömargruppens rapport

Mer om hur kan påverka din utbildning genom att delta i utvärderingar och granskningar. Om du har frågor om rapporten är du välkommen att kontakta fakultetsledningen via mejl fkh.dekan@lnu.se.