barnhänder doppade i färg med påmålade ansikten som räcks upp framför en svart tavla

Viktigt för inlärningen att både elever och lärare är med i samspelet i klassrummet

Det är av största vikt att såväl lärare som varje enskild elev eller student i en lärosal är med i de interaktioner som sker i rummet, både pedagogiskt och socialt. Annars har olika projekt och modeller för att utveckla inlärningen svårt att få genomslag. Det är slutsatsen i en ny, internationell studie som letts av Goran Basic, docent vid Linnéuniversitetet.

Ett inkluderande utbildningsrum – ett klassrum, en lärosal etcetera – kännetecknas av ett samspel mellan personerna i rummet som gör det möjligt för samtliga individer att bli erkända, både socialt och pedagogiskt. Detta är ett centralt analytiskt begrepp i en ny forskningsartikel som Goran Basic skrivit tillsammans med forskarkollegor från Ukraina.

– Vi hävdar att ett inkluderande utbildningsrum och ett socialpedagogiskt erkännande i utbildningsrum är två saker som är grundläggande att uppnå. Detta för att man i nästa steg ska kunna uppnå lärandemålen, eller nå framgång i utbildningsrummet. Olika utvecklingsprojekt och -modeller som implementeras i skola och på universitet har svårt att få genomslag om inte den analytiska grunden är uppnådd först.

Det socialpedagogiska erkännandet handlar om en medvetenhet om aktörernas olika sociala och pedagogiska identiteter, läraridentiteter, elevidentiteter, sociala och pedagogiska koder med mera. I artikeln exemplifieras utbildningsrummet med tidigare forskning från grundskola, gymnasium och universitet. Denna har berört elever som har problem med bruk av olika substanser eller är nyanlända, samt studenter som läser till skådespelare på universitet.

I artikeln avhandlas även en rad andra analytiska begrepp, som rumsdynamik i skolan, socialpedagogisk utveckling och utbildningssamarbete. Samtliga begrepp saknas eller är osynliga i det systematiska kvalitetsarbete som genomförs på skolans olika nivåer, både i Sverige och internationellt, menar Goran Basic. De saknas även på de flesta av Linnéuniversitetets program inom pedagogik, didaktik och lärarutbildning, anser han.

– Min förhoppning är att de analytiska begreppen ska användas på dessa program. Då kan de sedan förmedlas till skolans värld genom den kunskap våra studenter fått. Från och med i vår kommer vi som skrivit artikeln att ta med begreppen i vår undervisning.

Artikeln Inclusive Educational Spaces and Social Pedagogical Recognition är en genomgång av olika studier inom områdena symbolisk interaktionism, socialkonstruktivism, etnometodologi, kunskapssociologi, utbildning, pedagogik och socialpedagogik. De analytiska begrepp som avhandlas i artikeln är skapade även för att användas i kommande analyser av det empiriska material som samlas in inom forskningsprojekten Skolframgång för nyanlända och Skolan som skyddsfaktor.