Byggnadskonstruktion i trä

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande med trä

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

Forskningsprojektet ”Hållbart byggande med trä – materialeffektivt värdeskapande från trämaterial till byggnader” finansieras med 48 miljoner kronor under åtta år inom ramen för KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. Utöver stiftelsens medel bidrar Linnéuniversitet med drygt 31 miljoner kronor och näringslivet med minst 40 miljoner kronor.

Totalt medverkar 18 företag som tillsammans bidrar med motsvarande finansieringen från KK-stiftelsen. Inom ramen för satsningen ingår också finansiering av industridoktorander.

– Att bygga med trä kommer att vara avgörande för omställningen till en hållbar och biobaserad byggsektor. För att öka konkurrenskraften för träbyggnation ska vi nu studera möjligheter att optimera resursanvändningen vid design av träbaserade byggprodukter och konstruktioner. Vi ska ta ett helhetsgrepp över hela värdekedjan från skogen, via utveckling och produktion av material och komponenter, till att säkerställa hög prestanda och lång livstid för byggnader, säger Thomas Bader som ska leda projektet och är professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet.

Forskningsprojektet kommer genomföras inom en stark forskningsmiljö vid Linnéuniversitetet, med kompetens längs hela värdekedjan för förädling av skogsråvaran, vilken inkluderar hållbart skogsbruk, fossilfria träbaserade produkter, bioenergi och hållbart byggande med trä.

EVA SCHELIN, KK-stiftelsens vd:

– Den här forskningsprofilen kommer att få stor betydelse för affärsutveckling och omställning till grön ekonomi inom en av Sveriges största industrigrenar.

Projektet svarar direkt på de behov som finns i näringslivetoch  bland deltagande företag, vad gäller förbättring och utveckling av förnyelsebara träbaserade byggsystem och ger även goda förutsättningar för internationellt konkurrenskraftig forskning och vetenskaplig positionering.

– Med denna gemensamma satsning på hållbart träbyggande tar Linnéuniversitetet och fakulteten för teknik i samverkan med externa partnerföretag och KK-stiftelsen ytterligare steg mot en komplett kunskapsmiljö med spetsforskning och spetsutbildning kring Skogens värden, säger rektor Peter Aronsson.

Programmet är ett strategiskt program som riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och har tydliga ambitioner framåt. Forskningsagendan utformas och genomförs i samproduktion med företagspartners.

– För oss är det viktigt med samarbete med akademin inom forskning och utbildning för att bygga ny kunskap och stärka kompetensförsörjningen inom området. Tillsammans med Linnéuniversitet har vi tidigare genomfört flera framgångsrika forskningsprojekt och vi ser fram emot det långsiktiga arbetet i forskningsprofilen, säger Kristoffer Segerholm företagsrepresentant för Södra som är ett av de medverkande företagen i projektet.

Utöver Södra deltar även Arkitektbolaget Kronoberg, Dalahus, Derome, Dynalyse, Granitor, GBO Fastening Systems, Holmen Trävaror, IKEA, Saab, Setra Trävaror, Skanska, Södra Skogsägarna, Torps Byggelement, VIDA, Växjö Kommunföretag, Wingårdh Arkitektkontor, CBBT, Svenskt Trä.

Sedan år 2000 har KK-stiftelsen beviljat hela 1,3 miljarder inom programmet och 217 miljoner (sedan år 2010) till olika lärosäten inom samhällsbyggnadsteknik.

Mer information