grafiska kurvor

15 miljoner kronor från KK-stiftelsen till sju nya industridoktorander inom datavetenskap

Industriforskarskolan DIA på Linnéuniversitetet, med inriktning mot dataintensiva tillämpningar, beviljades för en tid sedan 15,1 miljoner kronor av KK-stiftelsen för ett nytt intag av doktorander. Nu är rekryteringen i full gång. Tillsammans med universitetets och företagens insatser omfattar satsningen drygt 38 miljoner kronor.

Under 2023 kommer sju nya industridoktorander att antas till industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA). Doktoranderna kommer att anställas på företagen Electrolux Professional, Fortnox, Micropower, Softwerk, Virtual Manufacturing, Volvo CE och Ankarsrum Electric Motors.

DIA startades i mars 2020 inom Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö Data Intensive Sciences and Applications (DISA) med stödfinansiering från KK-stiftelsen. Forskarskolan är inriktad mot de utmaningar inom områdena big data och artificiell intelligens som universitetets samarbetspartner i industrin möter.

Nu är en ny fas påbörjad och rekryteringarna är i full gång. Några företag har redan hittat sina kandidater, medan tjänster fortfarande finns att söka på andra företag.

– Ett flertal av dessa företag har industridoktorander anställda sedan första fasen. Att de nu tar in fler är ett tydligt bevis på den nytta som doktoranderna bidrar med i sina företag, säger professor Welf Löwe som leder forskarskolan.

Vad är en industridoktorand?

En industridoktorand är normalt anställd av ett företag som bestämt sig för att de vill ha en stark koppling till forskning och därför satsar på att forskarutbilda någon av sina anställda, eller någon utomstående sökande. Den vanligaste formen av avtal för en industridoktorand innebär att den forskarstuderande ägnar sig till 80 % åt de egna forskarstudierna, oftast på universitetet, och de resterande 20 procenten åt att arbeta på företaget med någon typ av projekt.

Samverkan om tillämpad forskning

Samverkan mellan företag och universitetet kopplat till tillämpad forskning har visat sig vara något som uppskattas mycket från samtliga inblandade parter. Forskningen spelar en viktig roll i företagens planerade utveckling.

– I fas två kommer vi att förfina arbetssätt och erbjudanden för att kunna permanenta forskarskolan med ett löpande intag av nya industridoktorander, utan stödfinansiering från KK-stiftelsen, berättar Welf Löwe.

Generell kunskap och direkt nytta

I den första fasen av DIA medverkar åtta företag med totalt nio doktorander: Combitech, Electrolux Professional, HL Design, Kuka Nordic, SKF, Softwerk, Virtual Manufacturing och Volvo CE.

– Under första fasen har vi fått igång flera spännande projekt som genererat ny, generell kunskap men också direkt nytta för de medverkande företagen. Runt varje doktorand har vi byggt upp tvärvetenskapliga handledarteam som kan bidra med olika kompetenser och infallsvinklar. Detta har visat sig vara en framgångsfaktor, säger Welf Löwe.

– Utöver industridoktorander från dessa företag finns doktorander som knutits till DIA från exempelvis Region Kalmar och Data Experts i Tyskland. Vi tar löpande in nya doktorander och företag som är intresserade av att veta mer kan kontakta mig, säger projektkoordinator Diana Unander.

Mer information