Gömmer huvud i händer

17,5 miljoner i forskningsmedel från VR till ny forskarskola inom psykiatrin

Vetenskapsrådet har beviljat 17,5 miljoner kronor till en nationell forskarskola, SWEPROF, med fokus på praktik- och patientnära forskning inom rättspsykiatrisk vård och tvångsvård.

Forskarskolan är ett samarbete mellan lärosäten, regioner och brukarorganisationer och syftar till att stärka forskningskompetensen inom den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin i Sverige.

Genom nära samarbeten mellan lärosäten och regioner och med fokus på brukarmedverkan etableras starka nätverk inom forskning och vård via praktik- och patientnära doktorandprojekt.

– Vi kommer att utveckla flera forskarutbildningskurser inom området som inte finns idag. Vi har samarbetat med brukarföreningar när vi skrev ansökan och detta samarbete kommer att fortgå i både planering och genomförande av forskarskolan, säger huvudsökande Ulrica Hörberg, professor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Medverkande forskare representerar olika vetenskapliga discipliner av relevans för psykiatrisk forskning, men samlar en kärna av kompetens och erfarenhet av psykiatrisk forskning med vårdvetenskapligt perspektiv. 

Utgår från brukarnas egna erfarenheter

Brukarmedverkan är ett centralt innehåll i SWEPROF:s kurser, ett prioriterat inslag i doktorandprojekten och en viktig del i forskarskolans uppbyggnad. Brukarmedverkan handlar om att värdera och lära av människors erfarenheter av sjukdom, vård och behandling.

– Det här ger oss möjlighet att beforska och bidra till kunskapsutveckling om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Dessutom kommer vi att bidra till att det blir fler forskare inom området genom de doktorander som kommer att antas och utbildas i forskarskolan.

SWEPROF beviljas totalt 17,5 miljoner kronor. Övriga lärosäten som ingår i samarbetet är Mälardalens universitet, Umeå universitet och Luleå universitet. Även samverkan med regioner kopplade till aktuella lärosäten kommer att ske.

Forskning som ger avtryck

– Det här betyder mycket för oss och vi är så klart superglada att detta kan bli verklighet. Vårt fokus på samverkan med brukarföreningar och praktiknära forskning kommer att gynna både patienter och vårdare inom området. Vi vill göra avtryck med den forskning som kommer att bedrivas, avslutar.

Vid samma utlysningstillfälle från Vetenskapsrådet fick Jonas Waldenström 1 532 000 kronor till sitt projekt JPIAMR, med internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (Standardized One Health surveillance of antiBiotic residues and antibiotic and heAvy metaL resisTance In BaltiC wAter environMents and wild biRds).

Även Katarina Bonnevier beviljades 1 000 000 kronor till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning till projektet Planeten, nu fortsätter vi! Eller, TrollVision för framtiden.