two girls looking at and touching a tablet

5,87 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för forskning om sexåringars multimodala undervisning och skapande av digitala animationer

Vetenskapsrådet (VR) har meddelat vilka ansökningar som beviljats forskningsmedel inom utbildningsvetenskap för 2024 – 2027. Linnéuniversitetets bidrag har titeln: Utforskande av sexåringars meningsskapande i olika ämnen genom multimodal undervisning och deras skapande av digitala animationer.

En stor utmaning för det svenska skolsystemet är att ojämlikheten mellan skolor har ökat dramatiskt under det senaste decenniet. En internationell forskningsöversikt indikerar att särskilt de elever som kommer från socioekonomiskt utsatta områden, som har ett annat modersmål än svenska och elever med funktionsvariationer gynnas av att använda digitala verktyg. En sådan användning skulle alltså kunna vara en väg att överbrygga ojämlikheten i skolan.

Faktum är att användningen av digitala verktyg har ökat i såväl förskola som skola, men den avgörande frågan som ännu inte besvarats rör hur digitala verktyg kan användas för främja elevers lärande. Utifrån detta är syftet med VR-projektet att studera vad som händer och vad som blir möjligt för elever att lära när lärare, med stöd av forskare, integrerar digitala verktyg i sin undervisningsdesign.