staty av fru justitia mot eu-flagga

Avslöjande forskning om EU-organet som har stor makt över lagstiftningen – men som få känner till

Nämnden för lagstiftningskontroll inrättades av EU-kommissionen 2015 som ett oberoende organ för att bidra till bättre EU-lagstiftning. Problemet är dock att nämnden har fått stor makt, utsätts för påverkan av olika intressenter och saknar öppenhet, visar ny forskning av Brigitte Pircher vid Linnéuniversitetet.

Beslutsfattandet inom EU är minst sagt komplext. I de flesta fall antas EU-lagar av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd tillsammans, utifrån förslag från EU-kommissionen.

Få känner dock till att det finns en grupp icke-valda företrädare inom kommissionen som kan utöva ett stort inflytande på lagstiftningsprocessen. Dessa experter utgör Nämnden för lagstiftningskontroll (Regulatory Scrutiny Board; RSB).

– I praktiken har RSB en vetoposition som ger icke-valda experter inom EU-kommissionen en alltför stark roll i EU:s lagstiftningsprocess. Dessutom kan lobbyister försöka påverka nämnden under arbetets gång. Detta blir särskild problematiskt eftersom nämndens arbete inte är transparent, säger Brigitte Pircher, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och specialist på beslutsfattande inom EU.

Regulatory Scrutiny Board (RSB)

RSB inrättades av EU-kommissionen 2015 för att bedöma kvaliteten på utkast till konsekvensbedömningar, lämplighetskontroller och större utvärderingar. Alla förslag till lagstiftning åtföljs av sådana utkast och RSB måste ge klartecken för dessa rapporter för att kommissionen ska kunna föreslå lagstiftningen. Om RSB avger negativa yttranden två gånger, är det bara kollegiet i EU-kommissionen som kan gå vidare med lagstiftningen.

Risk för partiskhet

Brigitte blev intresserad av RSB eftersom nämnden är relativt okänd, även i Bryssel. Dessutom har olika aktörer hävdat att RSB är partiskt, till förmån för stora näringsgrenar. Därför har hon undersökt RSB:s arbete och ställning i en ny studie.

Ett tydligt exempel på problematiken är EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (Corporate Sustainability Due Diligence).

– Min studie visar att RSB hade kontakter med lobbyister innan lagförslaget ens föreslogs eller överlämnades till lagstiftarna. Stora industrier, bland annat svenska och danska, försökte på detta sätt lobba RSB som yttrade sig negativt två gånger och var emot kraftfulla åtgärder. Till sist blev lagstiftningen kraftigt urvattnad och gäller numera bara för 0,2 % av alla europeiska företag. I beslutsfattandet bidrog RSB till politiseringen och polariseringen av denna lag.

Naturligtvis är det svårt att bedöma exakta effekter, säger Brigitte, men RSB:s struktur och roll gör nämnden mottaglig för lobbyister och det finns inget offentligt ansvar eller insyn.

– RSB:s åsikter publiceras endast i slutet av ett färdigt lagförslag. Det finns alltså ingen insyn i nämndens arbete och utvecklingen av dess åsikter – inte ens för lagstiftarna. Till exempel får ledamöter av Europaparlamentet inte tillgång till deras dokument. Jag hävdar därför att RSB i sin nuvarande form ökar politiseringen av EU:s politik bakom stängda dörrar. Detta verkar – som beskrivs i studien – särskilt problematiskt eftersom RSB saknar offentligt ansvar.

Minska makten

De viktigaste stegen för att ta itu med de problem som Brigitte har sett är att minska nämndens makt och göra processen mer öppen.

– Lagstiftningsprocessen bör höra hemma hos Europaparlamentet och EU-rådet. RSB bör reduceras till en expertstyrelse utan någon vetoposition. Dessutom bör nämnden agera helt öppet och ge tillgång till sina dokument i alla stegen i beslutsfattandet.

Mer information

Fler exempel

Andra exempel som Brigitte Pircher lyfter i sin studie är RSB:s argumentation mot förslaget till betänkande om en satsning på lika lön för män och kvinnor och en satsning på att förebygga könsrelaterat våld. Även i dessa fall avgav RSB två gånger negativa yttranden, med ekonomiska argument som kostnads-/nyttoanalyser. Detta ledde till allvarliga förseningar i lagstiftningen och "ställer även RSB i en ofördelaktig dager, eftersom främst män för närvarande sitter i styrelsen", betonar Brigitte. ”Det starka fokuset på ekonomiska kriterier undergräver hållbar lagstiftning som är viktig för samhället och riskerar förverkligandet av höga ambitioner som EU:s gröna giv och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.”

skylt med EU-kommissionen