lärare med tre elever som använder kulram

Både matematiskt och relationellt kunnande hos lärare viktigt för elevers lärande i matematik

Färdigheter i matematik och i att skapa goda relationer med eleverna är båda viktiga egenskaper hos lärare inom ämnet. När de kombineras, skapar de goda förutsättningar för att eleverna ska vara engagerade och aktiva deltagare i matematikundervisningen. Det visar en ny avhandling i matematikdidaktik av Malin Gardesten vid Linnéuniversitetet.

Malin Gardesten har arbetat som lärarutbildare i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet sedan 2011. Hon är särskilt intresserad av hur undervisning i matematik kan bidra till att alla elever blir engagerade och aktiva deltagare i ämnet.

Därför valde hon att i sin nya avhandling undersöka hur det matematiska och relationella kunnandet hos lärare stödjer att elever blir inkluderade i matematik. Tre lärare i årskurs 3 och två lärare i årskurs 5 som strävade efter inkluderande matematikundervisning deltog i studien.

– När lärarna gav prov på antingen matematiskt eller relationellt kunnande, var eleverna inkluderade både rumsligt och socialt – men de var bara perifera deltagare i själva undervisningen. När däremot färdigheter både i matematik och i att skapa goda relationer med eleverna kom till uttryck hos lärarna, fann jag gott om exempel på elevers deltagande i matematik, det vill säga att eleverna var didaktiskt inkluderade.

Kunnandet kan kombineras

Malin Gardestens forskning visar att det matematiska och det relationella kunnandet kan kombineras på olika sätt i ett klassrum.

– En möjlighet är att båda dessa färdigheter kommer till uttryck genom en och samma lärare. En annan att de kommer till uttryck genom två lärare som kompletterar varandra, där den ena läraren huvudsakligen uttrycker matematiskt och den andra läraren relationellt kunnande.

– En undervisning organiserad med två lärare leder dock inte automatiskt till didaktisk inkludering, men kan göra det om utgångspunkten är alla elevers lärande i matematik snarare än att alla elever ska befinna sig i samma fysiska rum.

Metoder för datainsamling

För att kunna genomföra studien har Malin Gardesten även undersökt hur man kan studera och förstå det matematiska och det relationella kunnandet hos lärare. Hon har undersökt tre olika metoder för datainsamling för att dokumentera matematiklärares reflektioner om matematikundervisning: skriftliga reflektioner, individuella intervjuer och fokusgruppintervjuer.

– Jag fann att användningen av individuella intervjuer eller fokusgruppintervjuer ger större möjligheter att synliggöra både matematiska och relationella aspekter av lärarnas kunnande.

Mer information