Datorskärm som visar ett diagram

Digitalt språkverktyg underlättar lärares arbetsbörda vid rättning av elevtexter

Forskaren Daniel Ihrmark har i sitt doktorandprojekt utvecklat en programvara som analyserar engelska elevtexter och automatiskt letar efter sådant den tolkar som grammatiska fel. Studien visar att den här typen av lexikonbaserade hjälpmedel har potential att spara tid och minska lärares arbetsbörda. Men de behöver bli mer användarvänliga.

Innan Daniel Ihrmark började forska jobbade han som engelsklärare på gymnasiet. I sitt arbete märkte han att rättning av elevtexter ofta tog mycket tid, vilket också tidigare forskning visat. Ofta var det också samma saker han anmärkte på. Han ville undersöka om det gick att förenkla det här arbetsmomentet med hjälp av digital teknik. Detta kom att bli hans doktorandprojekt.

Letar efter felmönster i texten

Programmet som Daniel utvecklat använder sig av Java Language Tool, en open-source-resurs för språkregler. Så här fungerar det: läraren laddar upp elevernas texter i programmet, som gör en språkanalys och letar efter felmönster i texterna, det vill säga sådant som det uppfattar som fel. Det handlar till exempel om grammatik, stavning, stor/liten bokstav och typografi, det vill säga den grafiska utformningen av texten. Programmet rättar inte texterna, men visar en översikt över de felmönster det hittar och ger förslag på korrigeringar. Det analyserar även hur pass komplexa och läsbara texterna är i helhet.

Resultaten visas i form av olika diagram, på gruppnivå och individnivå. På så sätt får läraren en tydlig bild av vilken typ av grammatik som många har problem med i gruppen, och kan anpassa undervisningen efter det. Läraren kan också ge mer relevant och snabb feedback till varje elev, och kan följa hur undervisningen påverkar elevernas texter över tid.

Diagram
Diagram 1: frekvensen av olika typer av språkfel som programmet har hittat i fyra elevtexter. Den blå stapeln visar stavfel, den röda stapeln visar typografiska fel, den gröna stapeln visar grammatiska fel och den lila stapeln visar fel användning av skiljetecken. I det här diagrammet kan läraren se vilken typ av fel som är vanliga för hela gruppen.
Diagram
Diagram 2: frekvensen av olika språkfel som programmet hittat i en specifik elevtext.
Den inre cirkeln är indelad i kategorier. Varje tårtbit visar hur stor andel varje språkfel har. Den yttre cirkeln visar i detalj vad varje fel handlar om. I det här diagrammet kan läraren se vilken typ av fel som är vanliga hos en viss elev och följa utvecklingen.
- blått = grammatiska fel (3 st)
- lila = typografiska fel (1 st)
- grönt = stavfel (2 st)
- rött = fel användning av skiljetecken ( 2 st)

Kan spara tid men behöver bli enklare

Programmet testades av yrkesverksamma lärare under en termin. De menade att den här typen av program har potential att spara tid i längden, även om det inledningsvis innebar en stor arbetsinsats att lära sig använda programmet. De menade också att det kan leda till en mer rättvis feedback till eleverna, eftersom programmet inte blir trött, som en lärare kan bli efter 40 texter. Samtidigt menade testpersonerna att det var ansträngande att navigera bland väldigt mycket datauppgifter. En annan nackdel var att verktyget bara använde amerikansk engelska.
 
– Min avhandling visar att den här typen av lexikonbaserade verktyg på sikt har potential att bespara tid och arbetsbörda för lärarna. Det gör att de kan ägna mer tid åt att undervisa och planera lektioner. Men verktygen behöver bli mycket enklare och smidigare att använda för att de ska fungera i vardagen. Och det är viktigt att ha med lärare i den utvecklingen, säger Daniel Ihrmark.

Inte säkert att använda AI

Slutligen, kan AI användas i den här typen av verktyg, för att göra ytterligare textanalyser? Daniel menar att i dagsläget är detta svårt att genomföra på ett säkert sätt. Verktyget som han utvecklat körs lokalt på lärarens dator. Men att använda AI skulle innebära nätuppkoppling och att elevtexterna skickas till olika aktörer via nätet, och ibland även införlivas i den data som AI:n använder i sina svar. Det skulle också innebära en svårighet att få kontroll över vilken feedback som AI:n ger och om den är korrekt.