Sågat virke

Sju miljoner från Formas till forskning om virkesegenskaper och industribränder

Formas har beviljat sammanlagt sju miljoner kronor i forskningsbidrag till två forskningsprojekt; ett om kvistars betydelse för egenskaper hos sågat virke och ett om innovativa metoder för att upptäcka pyrande bränder.

Min Hu, biträdande lektor vid institutionen för byggteknik beviljas 3 999 283 kronor från utlysningen för forskare tidigt i karriären till projektet Effekten av kvistar på de mekaniska egenskaperna hos sågat virke baserat på datortomografi, modellering på fibernivå samt metoder för djupinlärning.

– Det känns otroligt uppfyllande och spännande. Detta projekt representerar många timmars hårt arbete och engagemang och att se det erkännas på detta sätt är oerhört tillfredsställande. Det är en bekräftelse på att vår forskning är värdefull och relevant, vilket ger mig ännu mer motivation att fortsätta utforska och förstå de komplexa egenskaperna hos trä, säger en glad Min Hu om beskedet.

Porträtt av kvinna
Min Hu, biträdande lektor vid institutionen för byggteknik

Projektet ska, på basis av detaljerade och omfattande experimentella data, utveckla en modell för fiberorientering runt kvistar som representerar både den regelbundna och den stokastiska karaktären för de modellparametrar som beskriver geometrin i trädets grenar och kvistar och den relaterade fiberorienteringen.

I projektet kommer en sådan modell också att användas i kombination med både finita elementmodellering och algoritmer för maskin- och djupinlärning för att bestämma mekaniska egenskaper hos sågade trävaror och finansieringen är  helt avgörande för projektets framgång.

– Finansieringen ger oss de resurser vi behöver för att genomföra detaljerade och omfattande experimentella datainsamlingar. Utan den skulle vi inte kunna utföra det nödvändiga arbetet för att fylla denna lucka i bedömningen av egenskaperna hos träbaserat material. Detta är en stor möjlighet för oss att bidra till vetenskapen och till samhället i stort, säger Min Hu.

Även Asim Ibrahim, forskare vid institutionen för biologi och miljö, beviljas 3 000 000 miljoner från Formas årliga öppna utlysning till projektet Tidig upptäckt av pyrande bränder genom innovativa metoder.

porträtt av Asim
Asim Ibrahim, forskare vid institutionen för biologi och miljö

– Det är en milstolpe att få bidrag från Formas eftersom det är extra konkurrenskraftigt och svårt att få bidrag för generella forskningsprojekt. Detta projekt är en fortsättning på vårt uppdrag att göra vårt samhälle fritt från brandfaror. Industribränder är vanliga och får ofta stora och ofta stora konsekvenser och ibland även med dödlig utgång. En brand får också stora miljökonsekvenser och skapar allmän olägenhet för de som vistas i och omkring brandområdet, säger Asim Ibrahim.

Vid bränder i avfall, biobränslen, återvinningsmaterial och organiskt material är glödbrand den första fasen, som inte är synlig för blotta ögat och inte kan upptäckas med konventionella sensorer. Projektet handlar om att testa innovativa verktyg för tidig upptäckt av glödbränder, till exempel elektrisk resistivitetstomografi.

– Listan på hur och vilka som påverkas vid en brand kan göras lång. Både arbetstagare, entreprenörer och drabbas. Skadorna som uppstår innebär inte sällan verksamheten tillfälligt måste stoppas, vilket vidare leder till förlust av kontrakt, höga försäkringskostnader. Mycket detta skulle kunna undvikas om vi kan upptäcka bränder i ett tidigt skede, eftersom de flesta bränder oftast börjar som små bränder, säger Asim Ibrahim.