Mats Hammarstedt porträtt

Varför blir allt dyrare? Frågor och svar om inflationen

Här svarar Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi på frågor om priser och inflation från Linnéuniversitetets följare i sociala medier.

Innebär högre inflation att arbetslösheten ökar?

Snarare tvärtom. Vanligtvis kan vi förvänta oss att arbetslösheten sjunker då inflationen stiger. Men det gäller om inflationen är driven av hög efterfrågan. I nuläget är inflationen framför allt driven av störningar i utbudet som leder till höga kostnader. Därför kan vi få en situation med både högre inflation och högre arbetslöshet.

Måste köpkraften minska för att inflationen ska gå ned?

Det viktigaste för att inflationen ska gå ner är att störningarna på utbudssidan i ekonomin försvinner och produktionen ökar. Om kriget slutar och produktionsstörningar i världen upphör faller inflationen.

Vad görs från politiskt håll för att sänka priser och nå inflationsmålet?

Riksbanken höjer räntan för att minska efterfrågan i ekonomin. Det gör att inflationen faller. Finanspolitiken används också. Den senaste budgeten är relativt stram för att inte öka efterfrågan och därmed också inflationen.

Hur länge kan man tänka sig att inflationen pågår?

Det är väldigt oklart. Under hela hösten var prognosen att inflationen skulle falla tillbaka snabbt men så har inte skett. Så osäkerheten är stor vilket också har betydelse för i vilken takt Riksbanken förändrar räntan.

Om priserna stiger innebär det även att lönerna kommer att öka?

Det är viktigt att inte inflationen leder till ökade lönekrav. Återhållsamma lönekrav leder till minskade reallöner på kort sikt men gör det också möjligt att få ner inflationen.

Är inflationen kopplad till kriget mellan Ryssland och Ukraina?

Inflationen är i högsta grad kopplad till kriget. Framför allt har kriget medfört produktionsstörningar och minskat utbud av flera varor. Även de nedstängningar många länder gjorde under Coronapandemin har lett till produktionsstörningar vilket gör att priserna ökat.