Bladverk i ekträd

Gödsling onödig i ekskog anlagd på tidigare jordbruksmark

Låg tillgång på näringsämnen begränsar ofta produktiviteten i nordliga skogar. I ett försök med näringsoptimering har forskare vid Linnéuniversitetet undersökt effekterna av gödsling och bevattning i 25-åriga bestånd av skogs- och bergsek som växer på tidigare jordbruksmark i sydvästra Sverige. Resultaten som publicerats i Forest Ecology and Management visar att gödsling inte leder till ökad produktion och orsakar heller inte någon eller endast en liten ökning av ekens vattenanvändning.

Det ursprungliga skälet till att gödsla är att få träden att växa fortare, och bli grövre. För ek och övriga bandporiga lövträd så ger också ökad tillväxt ett hårdare virke, vilket är en fördel för exempelvis golvindustrin. För våra barrträd, som gran och tall, så innebär dock ökad tillväxt ett något mjukare virke. En ny studie visar dock att gödsling inte alltid innebär en högre produktion.

Näringen från marken är fullt tillräcklig

– Resultaten tyder på att näringstillförsel i ekbestånd i områden med motsvarande nederbördsmängd som i försöket, inte kräver samtidig bevattning, säger Carl Svensson, doktorand i skogsskötsel, vars forskningsområde fokuserar på näringsdynamik i skogen. Gödsling på den här typen av mark, ger inte någon ökad tillväxt. Marknäringsämnen från tidigare jordbruk räcker för att maximera produktiviteten i ekbestånd på tidigare jordbruksmark, vilket är en vanlig marktyp för nyanläggning av ekbestånd i sydvästra Sverige.

Bladverken påverkas inte av bevattning

Det är väl känt sedan tidigare studier att gödsling ökar vattenupptaget, och det är direkt kopplat till den ökade tillväxten, och i synnerhet till ökningen av gröna blad.

– I vår studie ökade dock inte bladverket, och till viss del kan det förklaras med att träden nu är så pass stora att trängselverkan mellan trädens kronor gör att bladverket inte kan utvecklas mera. Men våra mätningar av trädens tillväxt av höjd och stamdiameter samt mätningar av jordens vatteninnehåll menar vi visar att huvuddelen av förklaringen ligger i att marken redan är så pass näringsrik, tack vare historisk gödsling under den långa epoken som jordbruksmark.

Användbart för skogsägare

Resultaten kan användas främst som rådgivning till skogsägare i södra Sverige som äger nedlagd jordbruksmark. Det går att använda denna mark för hög produktion av ek, utan att behöva tillföra någon näring, då gödsling under tidigare markanvändning gett marken en så pass bestående ökning av näringsämnen, att det är fullt tillräckligt för att mätta en ny generation ekskog.

– Det skulle på sikt kunna leda till större utbud av ekgolv och ekmöbler, säger Carl Svensson. Men i det korta perspektivet, skulle nyplantering av ek på nedlagd jordbruksmark leda till ökad bindning av koldioxid, vilket bidrar till att bromsa klimatförändringar. Och det påverkar oss alla.

Mer information

Medförfattare vid Linnéuniversitetet är Martin Bader och Johan Bergh.

Länk till artikeln: Fertilisation and irrigation have no effects on growth of oak (Quercus robur, Q. petraea) stands on abandoned farmland in southwest Sweden i Forest Ecology and Management: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120700