fyra personer på framför universitet

Idrottsvetenskapens internationella nätverks- och forskningssamarbete med universitet i Sydafrika

Forskare vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet har under lång tid aktivt arbetat med frågor om jämlikhet, inkludering, delaktighet och hälsa kopplade till idrottsprofilerade skolor, skolämnet idrott och hälsa och polisutbildning. Centrala projekt har varit Educating for Equitable Health Outcomes – the Promise of School Health and Physical Education (EDUHEALTH), Malmö Youth Sport Study (MYSS) och Polisers hälsa.

Under vecka 13 var Susanne Linnér och Katarina Schenker från institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, tillsammans med Tomas Peterson och Thomas Persson från institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet, på plats i Sydafrika och byggde vidare på samarbeten med University och the Western Cape som påbörjades 2018. Trots Covid-19 har samarbetet kunnat fortsätta, genom digitala möten och konferenser – både online och fysiskt på plats. De internationella universitetsövergripande samarbetena Sanord – (Southern African – Nordic Centre) och Sasuf (The South Africa – Sweden University Forum) har varit naturliga mötesplatser som har bidragit till kontinuiteten i samarbetet. Även medel från Linnaeus Palme och Erasmus ISM har varit värdefulla för långsiktigheten.

Det finns utmaningar i Sydafrika och Sverige som är snarlika även om det också finns kontextuella skillnader. Utmaningarna handlar om ett behov av förbättrad folkhälsa utifrån ett holistiskt perspektiv, att inkludera barn och unga i idrottsliga eller idrottslika praktiker och hållbara och hälsosamma förutsättningar för blåljuspersonal.

Det handlar dels om tillträde till arenor i form av idrottsprofilerade skolor och skolämnet idrott och hälsa i Sverige respektive ämnet Life orientation i Sydafrika, dels om att verksamheten bedrivs utifrån jämlika principer. För blåljuspersonalen har fokus varit att säkerställa hållbarhet på individ- och organisationsnivå.

Ett gemensamt mål för Linnéuniversitetet och Malmö universitet är att bygga ett långsiktigt och hållbart samarbete med universitet i Sydafrika avseende dessa frågor. En del i detta samarbete är att bygga en forskarskola. Konceptet är vanligt i Sverige, och har tidigare inom området idrottsvetenskap handlat om att universitet gemensamt initierar forskning och bygger en forskningsbas som berikar både utbildningar och praktik. Föreliggande forskarskola är tänkt att inkludera doktorander och masterstudenter i Sydafrika och Sverige som beforskar områden av strategisk karaktär.

Studenterna kommer att vara knutna till sin institution vid respektive universitet, samtidigt som de kommer att kunna få handledning, delta i seminarier och kurser i båda länderna. Finansieringen sker antingen genom det egna universitetet eller externa medel. Samarbetet kommer även fortsatt att ske genom en mix av onlinemöten och fysiska träffar.

Utöver Linnéuniversitetet och Malmö universitet, har flera andra universitet uttryckt intresse av att delta – i Sverige: Halmstad högskola och Lunds universitet, och i Sydafrika: Cape Peninsula University of Technology, the North-West University, the University of Limpopo, och Sport Science Institute of South Africa.