demonstration bakifrån med en skylt med texten "stop the corruption"

Korruptionsforskare anlitad som expert av Europarådet

När Europarådet och dess antikorruptionsorgan Greco ska undersöka hur arbetet mot korruption fungerar på kommunal nivå i medlemsstaterna, är Staffan Andersson en av experterna. Han kommer att bistå i allt från att utforma den omfattande enkät som länderna ska besvara till hur uppföljningen av resultaten ska genomföras.

I teorin kan det låta enkelt. Först en enkät, sedan ett besök, till sist en uppföljning. Men när frågeställaren är Europarådet, adressaterna dess 46 medlemsstater plus USA och Kazakstan, med stora skillnader i hur samhället är uppbyggt, och studien ska kartlägga hur arbetet mot korruption fungerar på kommunal nivå i dessa länder – ja, då inser man att detta är ett omfattande arbete.

– Just nu pågår arbetet med att förbereda studien, vilket ska vara klart i juni. Sedan tar själva utvärderingen av medlemsstaterna vid, vilket brukar ta ungefär fem år.

Staffan Andersson vid Europarådet i Paris

Om Europarådet och dess arbete mot korruption

Europarådet, som bildades 1949, har drygt 2 000 anställda och arbetar med demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Rådet har 46 medlemsstater, bland annat de 27 EU-länderna.

Ett prioriterat område är korruption där Europarådet fastställer normer och standarder, till exempel gällande kriminalisering av korruption i offentlig och privat sektor, uppförandekoder för offentliga tjänstemän och finansiering av politiska partier. Man följer även upp hur medlemsstater efterlever dessa standarder och stödjer arbetet med att förebygga korruption i enskilda stater.

Greco (Group of States against Corruption) bildades 1999 och har som särskild uppgift att övervaka och följa upp hur medlemsstaterna efterlever Europarådets standarder. Sverige är en av 17 ursprungliga medlemmar i Greco, som idag omfattar Europarådets 46 stater samt USA och Kazakstan.

Bistå med studien

Det berättar Staffan Andersson, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hans erfarenhet av frågor om korruption och hans intresse för politiska system gjorde att han blev anlitad av Europarådet och dess antikorruptionsorgan Greco för att bistå i arbetet med studien.

– Jag har länge forskat kring vad som skapar risker för korruption, hur detta kan analyseras, hur man mäter korruption, samt vägar till att skapa god och etisk offentlig förvaltning och motverka korruption. Jag har också erfarenhet av att utvärdera motståndskraft mot korruption i viktiga institutioner i samhället med en gemensam metodologi för många länder i Europa. Dessa kunskaper har jag stor nytta av i detta arbete.

Från enkät till utvärdering

Staffan Andersson kommer att vara engagerad fram till juni 2024. Han ska bistå i arbetet med att föreslå vilka nivåer i kommunal och regional förvaltning som ska undersökas, vilka kategorier av tjänstepersoner som ska ingå, vilka områden som ska täckas in och vilken metodologi och terminologi som ska användas i utvärderingen.

– Jag kommer också att medverka i utformandet av den omfattande och detaljerade enkäten. Likaså i hur proceduren för uppföljning av Grecos utvärdering och efterlevnaden av de rekommendationer som utvärderingen leder till ska organiseras och genomföras.

Detta är den sjätte studie som genomförs av Europarådet och Greco. Tidigare studier har bland annat fokuserat på förebyggande av korruption i nationella regeringar och brottsbekämpande myndigheter, samt förebyggande av korruption gentemot parlamentsledamöter, domare och åklagare.

Staffan Andersson i soffa på Universitetsbiblioteket