Johanna Sunde

Stora Linnéstipendiet på 500 000 till Johanna Sunde för vidare forskning om långsiktigt hållbar förvaltning av svenska ekar

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling tilldelas i år Johanna Sunde forskare vid Institutionen för biologi och miljö.

Stipendiet ska stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Det är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan och att jordens resurser räcker till för kommande generationer.

Linnéstipendiet var en invigningspresent från Kalmar och Växjö kommuner då Linnéuniversitetet bildades 2010. Detta års jurymöte ägde rum i Växjö kommunhus där de två slutkandidaterna fick presentera sina projekt.

Juryns motivering till vinst lyder:
Kalmar och Växjö kommuners Stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling tilldelas i år Johanna Sunde, Institutionen för biologi och miljö, för projektet "Long-term sustainable management of Swedish oaks; how do we reconcile high productivity, protection of biodiversity and conservation of ecosystem services".

Skogarna hotas av ett allt varmare klimat och ökade angrepp från sjukdomar och skadegörare. Påverkan är stor då cirka 70 procent av Sveriges landområde täcks av skog. Projektet ligger därmed helt rätt i tiden och ger värdefull information för omställning till ett hållbart skogsbruk med fokus på de svenska ekarna.

Det är brådskande att utforma handlingsplaner för hur man ska bevara våra skogar och säkerställa långsiktigt livskraftiga bestånd. Långsiktig hållbar förvaltning av den svenska eken i ett föränderligt klimat där vi förenar hög produktivitet, bevarande av biologisk mångfald och upprätthållande av ekosystemtjänster är därför av störst vikt.

Projektet bidrar till ökad förståelse och viktiga insikter såväl i Sverige som i övriga världen inom ekologisk hållbar utveckling. Samverkansprojektet för Skogens värden med Linnéuniversitetet, Södra och IKEA får med detta arbete ytterligare ett innovativt bidrag. Erhållen kunskap kommer vara avgörande för att kunna utforma ett långsiktigt hållbart klimatanpassat skogsbruk som gynnar produktionen, skyddar biologisk mångfald och värnar om sociokulturella värden.

  - Detta är ett projekt som fördjupar kunskapen om klimatpåverkan i skogen, det skapar grundkunskap som bidrar till skogens värden och dessutom i ett väldigt långt tidsperspektiv, säger rektor Peter Aronsson. Denna forskning är också en del av ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet, Södra och Ikea som handlar om skogens värden, vilket gör detta extra spännande, fortsätter Peter. Vi är fortsatt tacksamma att Växjö och Kalmar kommun möjliggör detta. Det bidrar till Linnéuniversitetets vision att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Johanna Sunde avser att utvärdera de svenska ekarnas roll i ett framtida klimatanpassat skogsbruk. Hon vill jämföra de tre ekarter vi har i Sverige, de inhemska skogsek och bergsek samt den introducerade rödeken. Med klimatförändringarna följer att vegetationszonerna i landet skjuts norrut och lövtäden får bättre förhållanden. Med detta följer dock vissa problem, till exempel fler invasiva arter som stör eken.

- Jag tycker att min forskning är så himla rolig! säger Johanna. Hösten 2021 fick den forskargrupp jag tillhör 15,5 miljoner till forskning om den svenska ekens roll i klimatomställningen. Detta projekt är min egen spinoff på denna forskning och jag är så glad att genom detta stipendium kunna fortsätta arbeta med det jag brinner för, fortsätter Johanna.

Richard Mutafela

Den kandidat som kom på andra plats var Richard Mutafela, fd doktorand vid Linnéuniversitetet. Hans forskning handlar om nya metoder för marksanering, främst i marker kring småländska glasbruk där det har släppts ut stora mängder kemikalier som använts vid glastillverkningen. 
- Johanna är en sådan bra kandidat. Det är roligt vem som än vinner- båda forskningsprojekten handlar ju om att göra bra saker för samhället, säger Richard.

Prisutdelningen av Stora Linnéstipendiet äger rum i samband med Linnéuniversitetets Akademiska högtid i Kalmar den 3 februari.

Juryn för Stora Linnéstipendiet består av:

  • Eric Ciardi  (ersätter Johan Persson) Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun
  • Malin Lauber, Kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
  • Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet
  • Jane Wågsäter, Hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Kalmar län
  • Anders Norén, Hållbarhetschef, Södra