Serat Sela Rasa 1804

Nytt VR-projekt belyser lokala perspektiv på kolonialismen i Sydöstasien

Vetenskapsrådet har beviljat ett treårigt projektanslag till Maarten Manses forskningsprojekt ’Konkurrens eller samarbete? Sydöstasiatiska aktörer och idéer i byggandet av koloniala imperier, ca 1700–1942.’

Projektet, som kommer att utföras i nära samarbete med Stefan Amirells forskningsmiljö Historical Treaties of Southeast Asia, undersöker hur sydöstasiatiska aktörer uppfattade och försökte påverka de koloniala maktförhållandena i nuvarande Indonesien, Malaysia, Singapore och Brunei och särskilt deras relationer med de brittiska och holländska kolonialmakterna.

Projektet är unikt i sitt fokus på hur den koloniala ordningen upprätthölls genom vardagliga praktiker och interaktion samt genom implementeringen av en mängd överenskommelser, som varierade stort, både mellan och inom kolonierna. Hur förklarade de asiatiska härskarna och deras familjemedlemmar, rådgivare med flera kolonisationen för sig själva och för sina undersåtar och hur förändrades detta över tid? Projektets teoretiska utgångspunkt är att de asiatiska härskarna ofta var väl medvetna om de europeiska strategierna och att många av dem skickligt navigerade i förhandlingar och kontakter med européerna för att främja sina egna intressen.

Projektet bygger på arkivstudier i asiatiska och europeiska arkiv, med fokus på dokument skrivna på asiatiska språk, i första hand malaj (jawi). Många av dessa har ignorerats i tidigare forskning, eller studerats i otillfredsställande översättningar. Projektet använder sig av såväl traditionell textanalys som nya digitala textanalysmetoder. Även dokumentens materiella och icke-textuella kvaliteter studeras, såsom illustrationer, omslag och sigill.

Projektet kommer att ge nydanande bidrag till forskningen om kolonialismens historia i Sydostasien med avseende på hur de asiatiska nyckelaktörer som upprätthöll de koloniala praktikerna uppfattade systemet och sin egen roll i detta. Forskningen har hög samtidsrelevans eftersom det utmanar den vedertagna uppfattningen att dagens nationer i det maritima Sydostasien i första hand är sprungna ur den europeiska kolonisationen och att asiatiska aktörer i det sammanhanget var mer eller mindre irrelevanta. De teoretiska implikationerna är vidare av betydelse för förståelsen av kolonialism och imperialism i andra delar av världen.