Bokens framsida: Att lära från, om och med historia

Ny bok: Att lära från, om och med historia

Forskning har tidigare visat att det råder ett samband mellan människors historiemedvetande och deras moraliska medvetande. Nu kommer boken Att lära från, om och med historia som tydliggör hur dessa kunskaper kan tillämpas i skolans historieundervisning.

Författarna har forskat om skärningspunkter mellan historiemedvetande, det vill säga uppfattningar om och uttryck för hur det förflutna, nuet och framtiden står i meningsfulla relationer till varandra, och moraliskt medvetande som handlar om hur vi identifierar och resonerar kring moraliska frågor. Författarna vill bidra till att utveckla skolans undervisning när det gäller hur historiska sammanhang och moraliska aspekter ömsesidigt kan bidra till ökad förståelse.

Läsaren kan vara både student och lärare och får med sig minst tre ”saker”. Det första är en insikt i de båda begreppen historiemedvetande och moraliskt medvetande och hur dessa har växt fram och använts i olika sammanhang. Det andra är en insikt i 15-åriga elevers uppfattningar om historia och moraliska frågor. Det tredje är diskussioner och tankar om hur historieundervisningen kan utvecklas för att kunna möta och hantera moraliskt svåra frågor.

Boken kan användas som kursbok, som referens vid studenters självständiga arbete och som inspiration och kunskapsbas för lärares planering.

Bokens författare

Niklas Ammert är professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Silvia Edling är professor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Jan Löfström är professor i historisk-samhällelig utbildning vid Åbo universitet. Heather Sharp är associate professor (docent) i pedagogik med fokus på didaktik vid University of Newcastle i Australien.

Mer information om boken

Hör gärna av dig till Niklas Ammert om du vill veta mer om boken!