Barn och digital teknik

Ny finansiering för undervisningsdesign med digitala verktyg

Linnéuniversitetet har beviljats 1 499 960 kr för projektet ”Att utveckla en multimodal undervisningsdesign med digitala verktyg – en unik modell för att möta praktiknära forskning”. Projektet genomförs i samarbete med Stockholms universitet.

Debatten och turerna kring en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet visar på behovet av en vetenskaplig grund för hur och när digitala verktyg kan användas i undervisning i syfte att främja elevers utveckling och lärande.

Forskare från Linnéuniversitetet och Stockholms universitet menar att skolväsendets personal behöver ha didaktisk kompetens för att kunna göra medvetna val gällande användningen av digitala verktyg. Därmed behöver lärarutbildningen utvecklas i en riktning där utbildningen ger studenter kunskaper och erfarenheter att göra sådana medvetna val. Dessutom finns det ett stort utvecklingsbehov hos såväl universitetslärare som hos handledare på övningsskolor att använda digitala verktyg i undervisningen på ett genomtänkt sätt som kan främja kunskapsutveckling hos såväl studenter som elever. Projektet möter ovan nämnda utmaningar och möjliggör därmed ökad måluppfyllelse för studenterna i lärarutbildningen och på sikt även för elever i skolan.

Genom projektet kommer grundlärarstudenter att få omsätta praktiknära forskning rörande digitala verktygs användning i undervisning. Projektet innebär ett utvecklingsarbete i linje med såväl behovet av vetenskaplig grund för digitalisering vid universitet och grundskola som behovet av studenters möte med praktiknära forskning i enlighet med den nya förordningen för lärarutbildning.

Information om projektet

Linnéuniversitetets tvärvetenskapliga forskargrupp Digitala verktyg och digital kompetens i förskolans och skolans undervisning är en strategisk forskningssatsning under 2021–2023, med fokus på området digitala verktyg och digital kompetens i förskolans och skolans undervisning.

Huvudansvarig för forskargruppen är Marina Wernholm.