tonåring i huvtröja sitter ensam, men hängande axlar, på en bänk utan ryggstöd utanför en skola

Ny kunskap om erfarenheter av skolsvårigheter bland ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem

Hälften av ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem lägger skulden för misslyckanden i skolan på sig själva. Nästan var femte redogör för skolsvårigheter som de relaterar till neuropsykiatriska diagnoser. Det visar en studie av Katarina Olausson, som också vill framhålla den mycket viktiga funktion som lärare fyller för unga.

Hur beskriver unga med alkohol- och narkotikaproblem vilka faktorer som bidrar till deras upplevelser av exkludering i skolan? Det är fokus i en licentiat-uppsats i pedagogik av Katarina Olausson vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning rymmer många viktiga resultat.

– Ungdomarna i studien har två olika synsätt. Det ena betonar att exkludering beror på att skolan brister i sitt inkluderande uppdrag. Det andra betonar att om en ungdom upplever sig vara exkluderad så är det hans eller hennes eget fel.

– Det oroväckande är att hälften av ungdomarna lägger skulden för misslyckanden på sig själva. De ser sig som ett problem som inte passar in i skolan och/eller inte kan leva upp till de krav som ställs.

Situationer kan förändras

Social exkludering i skolan framträder på såväl strukturell, mellanmänsklig som individuell nivå. Katarina menar att detta är möjligt att förändra genom en bättre skolpolitik med mer fokus på stöd, motivation och lärande snarare än på resultat och kontroll, samt ett intresse för ungas (olika) utveckling.

– Situationer kan förändras. Som när en ungdom byter skola, klass eller lärare och det helt plötsligt fungerar – eller inte fungerar. Och att mobbning ibland verkar tillåtas och därmed gör det svårt för en ungdom att tillgodose lärandet, men att det kan bli annorlunda om mobbningen upphör.

Neuropsykiatriska diagnoser vanligt

En annan iakttagelse som Katarina gjort är att nästan en femtedel av ungdomarna redogör för skolsvårigheter som de relaterar till ADHD eller andra neuropsykiatriska diagnoser.

– I några fall förekommer även fysiska sjukdomar kopplade till svårigheter i skolan. Ytterligare problem som ungdomarna beskriver i hög omfattning är koncentrationssvårigheter som ofta kopplas till andra svårigheter och till individen själv.

Hönan eller ägget?

Tar ungdomar till alkohol och droger för att de känner sig exkluderade? Eller är det tvärtom?

– Utifrån forskningen är det svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Även i min studie framträder en tudelad bild. Den ena är att de har problem i skolan i tidig ålder, vilket kan tyda på att det är det som drar ungdomen från skolan. Den andra är att de får problem senare, och då kan man anta att bruk av alkohol och narkotika ligger till grund för problematiken. Åtminstone gör bruket det ännu svårare att få skolan att fungera.

– Min fundering är om det kan bero på svårigheter i relationer med andra; att stödet för att fungera i relation till både vuxna och jämnåriga är svagt. Att detta skapar en otrygghet och försämrar förutsättningarna för att lära och utvecklas som självständig och trygg individ. Det finns en del som antyder det.

En tredjedel av ungdomarna med alkohol- och narkotikaproblem uppger att de inte har några problem i skolan. Omvänt har alltså två tredjedelar av ungdomarna problem.

– Relativt många uppger alltså att de inte har skolsvårigheter, trots att de är i kontakt med mottagningar på grund av alkohol- och narkotikaproblem. Utifrån tidigare forskning kan det förstås som att de använder narkotika på samma sätt som alkohol, alltså till fest.

Relationer – och lärare

Katarinas förhoppning är att den kunskap som studien genererat ska få genomsyra skolans verksamheter så att det kommer ungdomarna till godo och i någon mån bidrar till att förbättra deras framtida livschanser.

En aspekt som hon tycker är viktig att lyfta är lärarnas betydelse.

– Jag hoppas att min forskning ska ge en ökad förståelse för att relationer, mellan lärare och elev och mellan elever, är en av de absolut viktigaste faktorerna för en fungerande skolgång. Lärare fyller en enormt stor funktion för alla unga. Framför allt för dem som det är svårast att skapa goda relationer med.

Mer information