omslaget

Ny rapport samlar forskning om språk, reflektion och vetenskap i lärarutbildningen

Nio forskare medverkar med artiklar i en ny rapport från kunskapsmiljön Utbildning i förändring vid Linnéuniversitetet. Målet är att snabbt och tillgängligt sprida kunskap från den mångfasetterade forskning inom skola och utbildning som bedrivs vid universitetet. Målgruppen är studenter, lärarutbildare, andra skolverksamma yrkeskategorier och beslutsfattare.

De forskare som medverkar i rapporten kommer från olika ämnen och har olika förhållningssätt till området skola och undervisning. Och det är just det som är poängen med att samla framstående forskning, utbildning och samverkan i tvärvetenskapliga så kallade kunskapsmiljöer – för att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar krävs kunskap ur ett bredare och större perspektiv.

En av dessa så kallade Kunskapsmiljö Linné är Utbildning i förändring och för att göra delar av all forskning som bedrivs inom den tillgänglig och tillämpbar, har man nu släppt sin första rapport. Rapporten innehåller fyra artiklar av sammanlagt nio forskare inom områden som språk, reflektion och vetenskap i lärarutbildningen.

– Avsikten är att texterna ska kunna användas i utbildningarna och på så vis bidra till arbetet med att stärka den vetenskapliga grunden och utbildningskvaliteten i de professionsutbildningar som riktar sig mot skola och utbildning, säger Charlotte Silander som är ledare för kunskapsmiljön.

– Vår ambition är att löpande publicera texter om utbildnings- och forskningsprojekt genomförda inom ramen för kunskapsmiljön och som kan vara av intresse för forskare, lärare och universitetslärare, men även för lärare som är handledare i verksamhetsförlagd utbildning, liksom andra avnämare.

Ingående artiklar och författare

  • Reflektion som undervisningsmetod och modell för formativ undervisning i biologi för lärarstudenter – Lena Wennersten, institutionen för biologi och miljö
  • Språkliga möten i teori och praktik – Katarina Lundin, Daniel Bjärsholm, Inga Oliynyk och Åsa Wiberg, institutionen för idrottsvetenskap
  • Flerspråkiga klassrum i Växjös skolor – ett utvecklings- och forskningsprojekt – Ewa Bergh Nestlog, Päivi Juvonen, Sofia Svensson och Jenny Uddling, institutionen för svenska språket
  • Studenten som samverkansprojekt. En studie om samverkan för ökad kvalitet i  utvecklingsinriktade examensarbeten – Ann-Katrin Perselli och Marianne Dahl, institutionen för didaktik och lärares praktik

Mer information