Pappa med barn

Ny rapport: Social kompetens är allt viktigare för att bli pappa

Med ökad jämställdhet i samhället har också förväntningarna på vad det innebär att vara pappa förändrats. Föräldrapolitiken måste anpassas därefter. Idealpappan är numera en man som tidigt engagerar sig i barnets omsorg och är en god förälder samtidigt som han har en god, stabil inkomst.

I en ny SNS-rapport framhåller forskarna Lina Aldén, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, och Anne Boschini, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, att männen som blir pappor idag har högre föräldrafärdigheter än de män som blev fäder i tidigare generationer. Det är i linje med att faderskap idag kräver ett mer aktivt omhändertagande av sitt barn, och pekar på att dagens kvinnor, med sin ökade ekonomiska självständighet, föredrar att bilda familj med män med god föräldraförmåga. Eller att män med låga föräldraskapsfärdigheter själva bort att bli föräldrar.

– Vi ser att mäns sociala kompetens spelar allt större roll för deras sannolikhet att bli föräldrar. Det gäller oavsett inkomstnivå och om de har en partner eller inte. Samtidigt är de pappor som inte tar ut någon föräldraledighet alls i allt högre grad låginkomsttagare som tjänar mindre än modern, säger Lina Aldén.

Om seminarieserien

Rapporten "Den moderna papparollen – ett faderskap i förändring" presenteras inom seminarieserien Jämställdhet under 2020-talet, som är ett samarbete mellan SNS och Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet. Den är ett forum där personer från akademi, näringsliv, offentlig förvaltning och andra viktiga samhällsaktörer samlas för att utbyta kunskap och erfarenheter i frågor kopplade till jämställdhet. Syftet är att från olika perspektiv belysa områden där jämställdheten i dag är skev eller på sikt riskerar att bli det.

Pappor som tar ut föräldrapenning tidigt i barnens liv är som regel också mer engagerade i omsorgen om barnen när de blir äldre. Men det är fortfarande en väsentlig andel som tar ut mindre än de tre reserverade månaderna. Enligt rapporten tar ungefär var sjätte pappa inte ut en enda föräldrapenningdag innan barnen har fyllt två år. Samtidigt tar de flesta mammor ut flera gånger längre föräldraledighet än barnens pappor. Det bidrar till fortsatt ekonomisk ojämställdhet, påpekar forskarna.

– Uppenbart behöver mer göras för att män ska ta omsorgsansvar redan tidigt i barnens liv. Det skulle till exempel kunna ske genom att de reserverade dagarna i föräldraförsäkringen måste tas ut före två års ålder. Eller rent av genom att hälften av föräldrapenningdagarna reserveras till vardera föräldern, säger Anne Boschini.

Särskilda pappagrupper

En annan möjlighet kan vara att bygga ut föräldraskapsstödet med fler insatser som är riktade till pappor. Forskarna föreslår bland annat särskilda pappagrupper på barnavårdscentralerna. Dessutom vill de se satsningar i grundskolan som stödjer unga pojkars utveckling av social kompetens. Sådana insatser skulle enligt rapporten kunna vara betydelsefulla på flera plan eftersom social kompetens inte bara har blivit viktigare för att kunna bilda familj, utan även för att lyckas på arbetsmarknaden.

– Vi ser risk för en ökad polarisering mellan män som så att säga ”har allt” och män som har sämre möjligheter såväl på arbetsmarknaden som för att bilda familj. En sådan utveckling måste motverkas. Inte bara för att hjälpa enskilda män – det ligger i hela samhällets intresse att fler män får förmågor som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Anne Boschini.

Rapportens resultat

  • Mäns sociala kompetens har blivit viktigare för att bli pappa
  • Att ha goda föräldrafärdigheter gör att man har en större chans att bli pappa nu än tidigare
  • Det finns risk att polariseringen ökar mellan män »som har allt« och män med sämre ekonomiska förhållanden och sämre förutsättningar att bilda familj
  • Fäder som inte tar ut föräldrapenningdagar är i allt högre grad låginkomsttagare och tjänar mindre än barnens mor
  • Fäder som inte tar ut någon föräldrapenning tillhör i större utsträckning hushåll med mer traditionella könsnormer

Rapportens slutsatser och rekommendationer

  • Åtgärder som stödjer unga pojkars utveckling av social förmåga redan i grundskolan kan bidra både till högre arbetsinkomster och ökad attraktivitet som pappa senare i livet. Det kan i sin tur leda till en minskad risk för socioekonomisk polarisering bland män.
  • Åtgärder som leder till ökad sysselsättning, bättre utbildningsutfall och minskad fattigdom kan förbättra mäns förutsättningar att ta ut föräldrapenningdagar.
  • En utbyggnad av föräldraskapsstödet med insatser riktade mot pappor, såsom explicita pappagrupper på BVC (vid sidan av de ordinarie föräldragrupperna), kan stödja fäder i att tidigt ta ett omsorgsansvar för barnet.
  • Att införa ett tak för när de nuvarande reserverade dagarna i föräldraförsäkringen får tas ut – exempelvis innan barnet fyllt två år – är ett sätt att uppmuntra fäder att ta ett omsorgsansvar tidigt i barnets liv.
  • Tvingande åtgärder, såsom att reservera hälften av föräldrapenningdagarna till vardera föräldern, kan krävas för att skifta de samhälleliga förväntningarna och uppnå ett mer jämställt omsorgsansvar. Det skapar förutsättningar både för ett mer jämställt föräldraskap och för ökad ekonomisk jämställdhet.

Läs hela rapporten här

Den moderna papparollen – ett faderskap i förrändring

Kontakt

Lina Aldén, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet
lina.alden@lnu.se

Anne Boschini, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet
anne.boschini@sofi.su.se