avhandlingar uppspikade på "plank" på Linnéuniversitetet

Viktigt med ömsesidig respekt och erkännande mellan handledare och doktorand

Hur bör relationen mellan en doktorand och en handledare vara för att förebygga etiska problem och konflikter? Den bör präglas av ömsesidig respekt, ansvar, integritet och erkännande, menar docent Goran Basic i en forskningsartikel.

Artikeln ger ny kunskap om etiska frågor vid handledning av doktorander, genom en analys av konflikter och roller som antas och ageras i praktisk handledning. Analysen baseras på en genomgång av olika studier som tidigare gjorts inom områdena utbildningsvetenskap, socialpedagogik, handledning av doktorander i teori och praktik, samt teorier och praktiker om undervisning och lärande.

Goran Basics litteraturöversikt identifierade flera etiska frågor som är relevanta för handledning av doktorander. Dessa frågor uppstod mestadels ur förväntningar som inte uppfyllts, till exempel handledarens eller doktorandens kunskaper/kompetens, kulturella synsätt, roller, delaktighet, språkkunskaper och kritik/återkoppling.

– Analysen visade att konflikterna och de roller som antogs och agerades under en handledningssituation inte var statiska – flera roller kunde antas samtidigt och rollerna ändrades ofta. Dessa förändringar gav möjligheter att förebygga eller åtgärda etiska frågor och konflikter under handledningen. Förändringar kunde även leda till att en stabil relation mellan doktorand och handledare skapades och återskapades, säger Goran Basic.

Rollerna påverkas såväl av den socialpedagogiska normativa ordning som råder vid universitetet, som av de interaktioner utanför universitetsvärlden som har med familj, etnicitet, religion, klass, kön etc att göra.

För att förebygga etiska problem och konflikter, menar Goran Basic, bör relationen mellan en doktorand och en handledare präglas av ömsesidig respekt, ansvar, integritet och erkännande. Dessa komponenter behövdes för att:

  1. Skapa förutsättningar för en framgångsrik utveckling av doktorand under handledningen,
  2. genomföra en forskarutbildning,
  3. kvalificera doktoranden för en doktorsexamen, samt
  4. förebygga etiska problem och konflikter kopplade till handledningen av doktoranden, genom konstruktiv likriktning av olika moment i forskarutbildningen.

Mer information