Studenter arbetar i skogen

Nytt masterprogram med fokus på skogsbruk för grön hållbar utveckling

Hösten 2024 startar masterprogrammet, Skogsbruk för grön hållbar utveckling, 120 hp. Programmet är unikt och framtaget i nära samarbete med skogsbranschen. Målet är att möta skogsnäringens behov av kompetens för att bruka skogar på ett hållbart sätt.

Behovet av ny kunskap inom det skogliga området är bakgrunden till att programmet startar.

– Det finns ett stort behov av arbetskraft och kompetens i skogens hela värdekedja, från skogsskötsel till produktion av mer hållbara produkter från skogen, berättar Erika Olofsson, lektor i skogsskötsel och programansvarig.

Jämfört med andra skogliga masterprogram har detta en mer sydsvensk profil kombinerat med internationella inslag. Profilerande programkurser är tänkt att möta skogsnäringens behov.

– Programmet innehåller fyra profilerande kurser om skogens ekosystemtjänster, skogens klimatnytta och klimatanpassningar, skogsbrukets digitalisering och skogsskador, fortsätter Erika.

Med ett flexibelt upplägg, är målet att bredda intresset för programmet.

– Målgruppen är de som vill fördjupa sig i skogsbruk och skogens värdekedja; både de med skoglig bakgrund sedan tidigare och de som läst inom andra ämnesdiscipliner, som t.ex.samhällsvetenskap eller juridik. Vi öppnar upp för både nationella och internationella studenter, förklarar Erika.

För att ge studenterna praktisk erfarenhet är samverkan med skogssektorn är ett givet inslag i utbildningen.

– Studenterna kommer att samarbeta med företag och myndigheter inom skogssektorn och få en utbildning med stark koppling till forskning, både från Linnéuniversitetets forskningsmiljöer och internationella forskargrupper.

Erika beskriver att programmet öppnar dörrar för flera karriärvägar inom skogssektorn.

– Efter examen kan man arbeta som specialist i skogsindustrin, som skoglig rådgivare eller skoglig expert på myndigheter. Det går även att arbeta inom andra branscher som är i behov av skoglig kompetens. Utbildningen öppnar också upp för en internationell karriär eller forskarstudier för en akademisk karriär, avslutar Erika.