foto taget uppifrån, på två pojkar som sitter på golvet och skriver i en bok

Nytt projekt ska undersöka hur tidig matematikundervisning kan bli bättre

Den matematikundervisning elever möter, speciellt yngre elever, påverkar inte enbart den matematik de ges möjlighet att lära. Den påverkar även deras uppfattningar om vad matematik är, hur matematikundervisning går till, samt hur de ser på sin egen förmåga att lära matematik.

Därför är det nya projektet Framgångsrik integrering av problemformulering i förskoleklass betydelsefullt. Projektet, som fått 4,5 miljoner kronor i bidrag av Skolforskningsinstitutet, ska undersöka hur problemformulering kan bli en del av matematikundervisningen i förskoleklass.

– För att kunna bli framgångsrika problemlösare behöver elever få både lösa och formulera problemuppgifter. Hittills har problemformulering som del av matematikundervisningen i tidiga skolår studerats i mycket begränsad omfattning, berättar Andreas Ebbelind, lektor i matematikdidaktik och ledare för projektet.

Stor betydelse för framtida lärande

Studien kommer genomföras under tre år i samarbete mellan tre forskare och fem lärare i förskoleklass. Detta samarbete har pågått i flera år redan, men fokus har tidigare legat på problemlösning. Eftersom studien sker på plats i förskoleklasser kommer kunskap från studien att i stor utsträckning kunna omsättas till förskoleklasser generellt.

– På kort sikt gör studien att elever i förskoleklass får möta och lära matematik i linje med förskoleklassens styrdokument. Barns tidigare lärande i matematik har även stor betydelse för deras framtida lärande i skolan, inte bara i matematik utan även i andra ämnen som naturvetenskap, teknik och språk. Det är studiens långsiktiga mål, säger Andreas Ebbelind.

Upprepas och förfinas

Forskarnas studie kommer att genomföras i form av så kallad designforskning. Det är en metod där undervisning utvecklas och studeras i det sammanhang där den ska genomföras. Forskningen kommer att ha formen av iterativa, upprepade, designcykler.

– Det innebär att vi förbereder, implementerar och utvärderar undervisning och tar med erfarenheter från en cykel till nästa cykel, så att det blir en successiv förfining av undervisningen.