Planeringspunkt Foto: Per Nordin

Precision i planering ger robusta skogar enligt ny forskningsstudie

En ny avhandling i skogsindustriella produktionssystem vid Linnéuniversitetet visar att framgångsrika föryngringsåtgärder är avgörande för ett hållbart skogsbruk. För att säkerställa en god plantetablering är det viktigt att beslut fattas utifrån faktorer på regional, bestånds- och mikromiljönivå.

Föryngringsåtgärder inom skogsbruket syftar till att etablera nya skogar på mark som nyligen har avverkats eller på annat sätt blivit avskogad. Det inkluderar bland annat att plantera nya träd, sprida frön eller använda naturlig föryngring för att skapa en ny skog. Markberedning, som rör om jorden, kan också utföras för att förbättra förutsättningarna för plantorna att växa och etablera sig.

I studien har Per Nordin har undersökt vilka kombinationer av föryngringsmetoder som ger låg plantdödlighet och hög tillväxt samt utforskat potentialen för användning av digitala verktyg i föryngringsplanering. Studien genomfördes med hjälp av fältexperiment och en fältundersökning där digitala verktyg integrerades i analyser och tester.

– Digitala verktyg som markfuktighetskartor har tidigare använts inom skogsbruket vid avverkning och gallringsplanering, men i min avhandling har jag försökt ge exempel på hur dessa kan användas även i föryngringar, säger Per Nordin. Många högupplösta kartor kan användas för att ge en detaljerad bild av hur en lokal varierar och därmed ge ett bra underlag i planeringsarbetet.

I studien fann man att markberedningens kvalitet var en viktig faktor för överlevnad och tillväxt av plantorna. Markberedning innebär bland annat att man avlägsnar konkurrerande vegetation och det översta jordlagret så att mineraljorden kommer fram. Valet av markberedningsmetod hade mindre betydelse, men markberedningens förmåga att skapa bra planteringspunkter var avgörande.

– Att välja var man planterar träd är viktigt för att de ska överleva och växa bra, säger Per Nordin. Om det är fuktigt på platsen är det bättre att välja en högre position för planteringen. Om det är torrt på platsen kan man vara mer flexibel i valet av position. Olika trädarter som gran, tall och björk reagerar olika på var de planteras.

I studien framkom det också att markstörningen (förändringar i markens struktur eller egenskaper) påverkades av valet av markberedningsmetod och att naturlig föryngring gynnades av alla använda metoder i försöken.

– Min avhandling visar på vikten av noggrannhet och anpassning vid föryngringsbeslut - detta för att gynna framtida skogar, säger Per Nordin. Forskningen hjälper till att förstå hur olika föryngringsmetoder påverkar växters överlevnad och tillväxt och ger nya möjligheter med digitala verktyg i föryngringsplaneringen.

Mer information

Länk till avhandlingen: Regeneration measures in time and space: Site preparation, planting and digital tools

Kontakt 

Per Nordin, doktor i skogsindustriella produktionssystem, mobil: 070-5597733, epost: per.nordin1@gmail.com