En ring med flera knutar

Så kan kontinuitet mätas inom vården

Vad behövs för att patienter ska uppleva kontinuitet i vården? Det har Linda Ljungholm undersökt i sin avhandling i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Bland annat har hon tagit fram frågeformuläret PECQ, som kan mäta patienters upplevelse av kontinuiteten inom vården.
– Jag hoppas att mina resultat kan hjälpa beslutsfattare och politiker när de planerar åtgärder för förbättrad kontinuitet inom primärvården, säger Linda Ljungholm.

Åtgärder för att utvärdera en vårdgivares prestation av vårdens kontinuitet är få. Samtidigt finns ett växande antal människor i världen som lever med komplexa vårdbehov. De behöver stöd från flera vårdgivare och hälsovårdspersonal för att hantera behandling, symtom och dagliga aktiviteter.

– Hälso- och sjukvården är ett komplicerat system som involverar flera vårdgivare som styrs av olika lagar och förordningar. Därför är det ofta svårt att uppnå kontinuitet i vården.

Linda Ljungholm har en lång bana inom vården innan hon började forska. Hon började arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Efter det vidareutbildade hon sig till sjuksköterska och specialiserade sig som distriktssköterska.

– Patienterna träffar ofta många vårdkontakter, är min erfarenhet från att ha arbetat så länge inom vården. Därför har jag haft mycket tankar om kontinuitet när jag har arbetat.

Kunskap nyckelfaktor för kontinuitet

Genom intervjustudier har Linda Ljungholm intervjuat både patienter, anhöriga och vårdpersonal. Resultaten visar att för att patienterna ska uppleva kontinuitet i vården behöver alla aspekter av kontinuitet vara sammanflätade. Till exempel var tillgång till information avgörande för att få en ömsesidig förståelse oavsett vem som utförde en vårduppgift. Det var också viktigt med tydliga ansvar och roller, bra samarbete och en förtroendefull relation mellan varje länk i patientens vårdbana. 

– Kontinuitet behöver finnas på alla nivåer i vårdbanan både på patientnivå, mellannivå och högsta nivån inom organisationen. Det måste också finnas förutsättningar, till exempel tid, för att ge en kontinuerlig vård.

Patienters upplevelse av kontinuitet mäts med PECQ

Efter intervjustudierna utvecklade Linda Ljungholm PECQ, The Patient Experienced Continuity of care Questionnaire. Det är ett instrument som vänder sig till patienter och består av tjugo påståenden gällande kontinuitet i vården utifrån fyra dimensioner av kontinuitet; information, relation, ledarskap och kunskap. PECQ har goda mätegenskaper och styrkan i instrumentet är förmågan att mäta patientens upplevelse av kontinuitet, vilket kan användas för att driva kvalitetsförbättringar i primärvården för patienter med komplexa vårdbehov.

– Jag hoppas att PECQ kan implementeras och få spridning på flera håll i vården, för att kunna mäta kontinuiteten och på så sätt förbättra den, säger Linda Ljungholm.

Mer information