kvinnor som diskuterar och gestikulerar

Samtal i grupp har stor effekt på könsstympades hälsa, visar unik studie

Att träffas i grupp ger kvinnor som könsstympats möjlighet att uttrycka sorg, smärta och ilska. Gemenskapen ger dem också ökad kunskap, styrka och kontroll – och påverkar deras hälsa positivt. Det visar Cecilia Kjellgren i en studie av organisationen Existeras samtalsgrupper för kvinnor som utsatts för könsstympning.

68 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för någon typ av könsstympning, beräknar Socialstyrelsen. Det är ett ingrepp som för många kan ge fysiska och psykiska konsekvenser på såväl kort som lång sikt. Därför är en ny studie av Cecilia Kjellgren, docent på institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet, i hög grad angelägen. Och resultatet är i hög grad löftesrikt.

– Jag kan se att de gruppsamtal som könsstympade kvinnor deltagit i har haft oväntat stor effekt på deras psykiska såväl som fysiska hälsa. Det är ett utfall som i hög grad kan påverka deras livskvalitet.

– De kvinnor jag intervjuat uttrycker alla att de levt med en tystnad om erfarenheterna av könsstympning i barndomen. För vissa ligger händelserna många år tillbaka i tiden. De beskriver fysiska komplikationer men också en rad traumasymptom till följd av ingreppet; reaktioner som påverkat dem i vardagen och som i hög grad begränsat dem.

Unik studie

Internationellt finns det få studier om metoder för hjälp riktade till kvinnor som utsatts för könsstympning i barndomen. Därför är Cecilia Kjellgrens studie, som genomförts på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten, ganska unik. Hon har intervjuat tjugo kvinnor mellan 30 och 70 år som har könsstympats och som har varit med i en samtalsgrupp, i en verksamhet som organisationen Existera bedriver sedan några år tillbaka.

– För vissa kvinnor har tystnaden om vad de varit med om brutits först i samband med att de deltagit i gruppen. Samtalen har gett kvinnorna möjlighet att uttrycka sorg, fysisk och psykologisk smärta efter ingreppet, men även ilska. Den fysiska träning som varit en del av träffarna har också påverkat deras fysiska hälsa och framkallat känslor av glädje och stolthet.

– Kvinnorna stärks i gemenskapen och det skapas vänskapsband. De upplever att de får mer kunskap om könsstympning, mer kontroll över sin kropp och över det som tidigare hänt. Mer egenmakt, helt enkelt. De uttrycker också en vilja att i sin tur sprida kunskap om de negativa konsekvenserna av könsstympning.

kvinnor som samtalar och gestikulerar

Förhoppning: fler samtal, mer forskning

Deltagarna uppskattade att gruppledarna kommunicerade på svenska, eftersom det även innebar språkträning. Att Existera är en ideell organisation inom Kvinnojoursrörelsen skapade i sig förtroende.

Cecilia Kjellgrens studie ger stöd för att metoden kan implementeras på fler orter, för att ge fler kvinnor tillgång till liknande samtal. Hon hoppas även att studien ska kunna vara starten för mer ingående forskning.

– Ett nästa steg är att med hjälp av frågeformulär undersöka hur psykisk och fysisk hälsa påverkas hos de kvinnor som varit med. Detta kan ske genom att de besvarar frågeformulär innan respektive efter att de deltagit i samtalsgruppen och att resultaten jämförs.

Mer information