Grusväg med en trädallé

Smålandsmodellen utvecklar innovationsförmågan i företag, offentliga organisationer och ideella föreningar

Förändringsarbete är livsviktigt för alla verksamheter. Men svårt. Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitet har ägnat sex år att ta reda på hur chefer, ledare och entreprenörer gör för att få till verklig förändring i företag och organisationer. Resultatet är Smålandsmodellen.

– Vår modell passar extra bra i små och medelstora verksamheter. Den är konkret och enkel att omsätta i praktiken, säger Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet och initiativtagare till det omfattande arbetet.

Centrum för ledarskap i Småland & Ledarskap och entreprenörskap i Småland

Centrum för ledarskap i Småland är en arena för framtidens ledarskap, där praktisk handling på forskningsbaserad kunskap står i fokus. Centrumet samlar och bygger kunskap om ledarskapets betydelse för innovativa, hållbara och attraktiva arbetsplatser. Centrumet knyter ihop forskning med praktik, näringsliv med offentlig sektor, behov med utbildning, likheter med olikheter.

Centrumet driver projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland”. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Projektet vill höja insikten om, och förståelse för, ledarskapets och entreprenörskapets betydelse för innovation och för att skapa attraktiva arbetsplatser.

Mer information på Lnu.se/centrumforledarskap och Ledarkunskap.se.

– Det finns många teorier och modeller kring hur företag kan arbeta för att få fart på sin innovationsförmåga. Tyvärr kan dessa vara svåra att omsätta i praktiken och många ledare upplever att det blir komplicerat och för stort att ta tag i.

Smålandsmodellen består av åtta korta och informativa filmer som presenterar idéer, verktyg och metoder för att stärka innovationsförmågan. Med en lättsam ton och glimten i ögat utgör filmerna en inspirationskälla för samtal och diskussioner kring hur man kan jobba med utveckling och förändring – innovation.

– Det är viktigt att påpeka att modellen inte kan garantera omedelbar framgång. Verkligheten är komplex och det krävs anpassning och experimenterande. Smålandsmodellen är en hjälp att komma i gång och vidga perspektiven, förklarar Magnus Forslund.

Grundläggande tankesätt

Modellen är utvecklad tillsammans med ledare i företag med olika former av verksamhet. Forskarna har haft teoretiska idéer som presenterats för ledarna. De har sedan testat dessa i sina verksamheter och därefter återkopplat. Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra?

– Det har visat sig att även med små steg och små resurser kan man göra ganska mycket säger Magnus Forslund. Det handlar om ett vardagligt och småskaligt innovationsarbete där det grundläggande tankesättet är det viktiga.

Avvaktande inställning till akademin

Arbetet inom Centrum för ledarskap i Småland har skett i två externt finansierade projekt och i samarbete med forskare vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronoberg, sitter i styrelsen för en av finansiärerna, Familjen Kamprads stiftelse. Hon är dessutom själv företagare sedan många år och engagerad i projekten sedan starten.

Kristina Alsér
Kristina Alsér, styrelseledamot för Familjen Kamprads stiftelse.

– För att möta de utmaningar samhället och företagen står inför behövs ett modigt, nyfiket och innovativt ledarskap och om företagen ska fortsätta utvecklas och vara attraktiva som arbetsgivare behöver de jobba tillsammans med akademin och framför allt nyttja universitetets bredare.

– Det är en generell utmaning i vår del av Sverige att det flesta små och medelstora företag är entreprenörs- och ägardrivna med gedigna kunskap om den egna verksamheten, men sällan har akademisk erfarenhet eller teoretisk kompetens. Det bygger väldigt mycket på egen erfarenhet och kunskap som man har ärvt eller tagit med sig, om jag generaliserar. Och det finns en avvaktande inställning till akademin. Gapet mellan, som jag upplever det i alla fall, de småländska företagen och akademin är ganska stort.

Det gapet har Centrum för ledarskap i Småland försökt brygga över genom att jobba tillsammans med verksamma chefer, ledare och entreprenörer och över organisationsgränser. Kristina Alsér menar att det är en nyckelfaktor.

Magnus Forslund betonar att det är genom att jobba underifrån och tillsammans som vi kan skapa en grogrund för verklig utveckling. Det är så mycket som pågår i samhället och det kan vara svårt att veta vad man ska göra och hur.

– När vi sätter oss ner och pratar om konkreta frågeställningar märker vi snabbt att vi har mycket att ge varandra; företagsledare, forskare, entreprenörer, studenter och konsulter, säger Magnus. Ganska snabbt kan vi då hitta vägar framåt och börja utveckla i små steg, eller 0,5-steg som vi brukar kalla det. Då kan det uppstå resultat snabbare än man tror. Men det startar i att vilja prata nyfiket med varandra.

Digitalt seminarium den 4 oktober

Den 4 oktober kl 07.45–09.00 arrangeras ett digitalt morgonseminarium där Smålandsmodellen presenteras och diskuteras. Det är öppet för alla intresserade.

Mer information om seminariet och de medverkande finns här.

Anmälan sker via mail: ledarkunskap@lnu.se senast den 2 oktober. Zoom-länk till seminariet skickas ut senast dagen innan seminariet.

Välkommen!

Smålandsmodellen

Filmerna om Smålandsmodellen hittar du här.

Kontakt

Magnus Forslund
Telefon: 070-818 34 42
E-post:magnus.forslund@lnu.se