delar av ansikten staplade på varandra

Svenska jobbsökande är för insamling av mångfaldsdata för att förbättra inkluderingen på arbetsplatser

I undersökningar bland arbetssökande i både Sverige och Storbritannien var samtliga grupper positiva till att anonymt samla in känslig information som ålder, etnicitet och kön för att förbättra arbetet med mångfald. Det visar Amanda Heath i en avhandling i psykologi som hon anser även borde få politiska konsekvenser. Sådan data är nödvändig för att forma ett mer rättvist samhälle, menar hon.

Hur kan information i platsannonser användas för att locka sökande från underrepresenterade grupper, med målet att öka inkludering och mångfald i organisationer? Det har Amanda Heath undersökt i en ny avhandling i psykologi som omfattar både svenska och brittiska arbetssökande.

Mångfaldsinformation eller ej spelade roll

I en svensk undersökning varierades innehållet i platsannonser för en region (landsting). Vissa innehöll ingen information om mångfaldsarbete; andra vanligt förekommande fakta om mångfaldsarbete; åter andra information om arbete med vad som kallas mångfaldsbevakning (se faktaruta).

– Jag fann att andelen utrikes födda och kvinnliga jobbsökande och sökandenas genomsnittliga ålder inte påverkades av annonsernas olika innehåll. I ett experiment jag gjorde i Storbritannien, däremot, hade information om jämställdhet och mångfald positiva effekter på etniska minoriteters avsikter att söka ett jobb inom en organisation, säger Amanda Heath.

Mångfaldsbevakning

Mångfaldsbevakning (equality monitoring; EM) är insamling och användning av data från arbetssökande, vanligtvis juridiskt skyddad data som ålder, etnicitet, kön etc. Datan samlas in via frågeformulär, frivilligt och anonymt, och används för att främja inkludering och minska ojämlikhet. Mångfaldsbevakning är en vanlig praxis inom HR (human resources; personalfrågor) i vissa länder, exempelvis Finland och Storbritannien, men inte i Sverige.

Skillnaden tror Amanda beror på att i den brittiska studien var jobben hypotetiska och där kunde man ange sina ideala preferenser. I den svenska studien var annonserna riktiga och då finns det många saker som kan påverka om man kommer att söka ett arbete eller inte. Som exempel nämner hon geografiska begränsningar, att man kan önska komma bort från sitt nuvarande arbete, samt att regionerna är så dominerande arbetsgivare inom vårdsektorn att jobbsökande kanske bara har en arbetsgivare att välja bland i ett område.

– En uppföljande enkät till de jobbsökande i Sverige visade dock att attityderna till mångfaldsbevakning var positiva bland samtliga studerade grupper. De grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftningen var mest positiva, fortsätter Amanda Heath.

Hon förväntar sig att information om mångfald kommer att ha en positiv effekt på jobbansökningar när människor har större valmöjligheter vad gäller arbetsgivare, genom att detta ger en mer positiv uppfattning om organisationen.

Viktiga politiska konsekvenser

Amanda Heath menar att resultaten borde få viktiga politiska konsekvenser.

– Regeringen har blivit ombedd av EU och FN att samla in jämställdhetsdata som en del i arbetet med diskrimineringsregler, men har hittills vägrat eller ursäktat sig med att detta är emot dataskyddslagen – vilket inte är sant. Mina resultat tyder på att regeringen och organisationer inom Sverige inte har något att frukta för att införa mångfaldsbevakning om det förklaras för allmänheten att datainsamlingen är frivillig och anonym, och att syftet är att främja inkludering och jämlikhet.

Denna data är oerhört värdefull för att hjälpa till att identifiera var olika grupper i samhället som funktionshindrade, kvinnor, sexuella och etniska minoriteter utesluts, och hur man kan tackla problemen där de observeras, säger Amanda Heath.

– Vi vet inte var, hur och för vem diskriminering eller utestängning kan ske i Sverige och i andra europeiska länder där insamling av data om jämställdhet inte sker för närvarande. Endast genom en sådan datainsamling kan vi skapa ett evidensbaserat tillvägagångssätt för att forma ett mer rättvist samhälle.

Mer information