Lärare och elever sitter tillsammans

Utbildning: Ledarskap i krissituationer i förskola och skola

Som rektor är du varje dag ledare och ansvarig för såväl barn/elever som anställda. Oftast bedrivs det ledarskapet under normala förhållanden, men så plötsligt kan en kris uppstå och ansvaret består, men ledarskapet måste ta sig andra uttryck och andra strategier måste till.

Linnéuniversitetet erbjuder utbildningen 7,5 hp, på uppdrag av Skolverket. Kursen vänder sig till dig som arbetar som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet, och som har fullgjort den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet eller äldre statlig rektorsutbildning.

Kursen behandlar ledarskap i krissituationer i förskola och skola. Kursen berör förebyggande arbete kopplat till systematiskt kvalitetsarbete och agerande när krisen kommer.

Kursen kommer att gå på 12 % fart över två terminer (HT2023 och VT2024). Kursen består av ca sex-åtta fysiska träffar. Kurskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur.

Mer information och anmälan

Är du intresserad av att gå kursen? Prata med din huvudman eller närmaste chef som gör en anmälan. Anmälningsperiod för hösten är 15 mars till 17 april.