demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta

Utlysning av medel för forskningsprojekt om en ifrågasatt demokrati

Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati utlyser medel för forskningsprojekt med inriktning på problemen med en ifrågasatt demokrati. Ansökningen öppnar 1 mars och stänger 2 maj 2023.

En ifrågasatt demokrati, en av universitetets Kunskapsmiljö Linné, utlyser medel för fakultets- och institutionsöverskridande forskningsprojekt med inriktning på problemen med en ifrågasatt demokrati.

Kunskapsmiljön vill bidra med idéer och vara en mötesplats där ny kunskap genereras för att möta ifrågasättandet av liberal demokrati. Därför utlyser En ifrågasatt demokrati medel upp till 300 000 kronor för att initiera ansökningar för externfinansierad forskning med inriktning på problem med en ifrågasatt demokrati.

Utveckla ställningen för liberal demokrati

Genom utlysningen erbjuder En ifrågasatt demokrati forskare vid Linnéuniversitetet att starta institutionsöverskridande samarbeten, i syfte att utveckla forskningsprojekt som ur olika perspektiv beaktar problem med en ifrågasatt demokrati. Utlysningens intention är skapa möjligheter för forskning inom främst humaniora och samhällsvetenskap som bidrar till att utveckla ställningen för liberal demokrati.

Liberal demokrati möjliggör ett levande civilsamhälle, fria uttryck och rättigheter för individer och minoriteter, politiskt deltagande, fria och rättvisa val, samt ett gott styre med granskning och kontroll av makthavare och maktutövning. Det uttalade syftet med ansökan ska vara att arbeta fram en ansökan om extern finansiering av forskningsprojekt om problem med en ifrågasatt demokrati.

Projektförslagen ska utgå från något eller några av kunskapsmiljöns tre perspektiv:

 • Representationsproblem som ökad populism, opinionsbildning, polarisering och korruption, samt motsättningar mellan beslutsfattare och medborgare.
 • Media: Villkoren för det offentliga samtalet och nyhetsjournalistiken.
 • Medborgarperspektiv: Utanförskap och ekonomisk utsatthet som hinder för inkludering i samhället, åsiktsbildningen och deltagande i demokratin.

Läs mer här om dessa tre fokusområden.

Medlen är så kallade utvecklingsmedel, vilket innebär att de ska användas för initiering av forskningsprojekt – men inte som finansiering för forskning eller undervisning.

Utformning av ansökningarna

Ansökan ska innehålla:

 • En kort projektbeskrivning (maximalt 4 000 tecken inklusive blanksteg), innehållande en redogörelse för projektets förväntade nytta för demokratin samt dess anknytningar till något eller några av kunskapsmiljöns fokusområden.
 • En budget med en specifikation av vad medlen ska användas till.
 • Namn, position och institutionstillhörighet för huvudsökande och alla medsökande.

Vem får söka?

 • De sökande ska vara tillsvidareanställda vid Linnéuniversitetet.
 • Sökande får endast delta i en ansökan i denna omgång.

 Ansökan

 • Ansökningen öppnar 1 mars 2023.
 • Det maximala ansökningsbeloppet är 300 000 kr per ansökan.
 • Ansökan ska vara inskickad senast klockan 59 den 2 maj 2023 och skickas till ifdem@lnu.se.
 • Vid eventuella frågor, kontakta Magnus Hagevi (0470-70 80 22) eller mejla till ifdem@lnu.se.
 • Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Urvalsprocess

Ansökningarna bedöms och prioriteras av En ifrågasatt demokratis ledningsgrupp utifrån nyskapande, genomförbarhet och förmodad nytta för liberal demokrati. Ett krav är att ansökan involverar medsökande från flera institutioner och ämnesinriktningar. Som gemensamma ämnesinriktningar betraktas till exempel pedagogik och didaktik samt media och journalistik. Beslut och fördelning av medlen fattas i maj 2023. Inga motiveringar till beslut ges.

Återrapportering

Medlens användning och uppnått resultat ska mejlas till En ifrågasatt demokrati (ifdem@lnu.se) senast 1 april 2024.

Övrigt

De beviljade medlen administreras av huvudsökandes institution och ställs till sökandes förfogande i juni 2023. Medlem ska förbrukas under 2023.

Huvudsökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs. Forskning som sker som resultat av ansökan ska ange En ifrågasatt demokrati som forskargrupp (bland annat i Diva).

Sammanfattning

 • Ansökans syfte ska vara att arbeta fram en ansökan om extern finansiering av forskningsprojekt om problem med en ifrågasatt demokrati.
 • Område: forskare inom alla områden kan söka – men humaniora och samhällsvetenskap premieras.
 • Söks av minst två forskare från olika institutioner och ämnesinriktningar. En av dessa anges som huvudsökande.
 • Beviljade medel förvaltas av huvudsökandes institution.
 • Projektens omfattning: Ingen begränsning.
 • Medlen kan sökas från och med den 1 mars 2023.
 • Utlysningen stänger den 2 maj 2023.
 • Ansökan skickas till ifdem@lnu.se.
 • Beslut fattas i maj 2023.
 • Återrapportering den 1 april 2024.

Välkommen med din ansökan!