demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta

Utlysning av medel för undervisning om en ifrågasatt demokrati

Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati utlyser medel för satsningar på undervisning med inriktning på problemen med en ifrågasatt demokrati. Ansökningen öppnar 1 mars och stänger 2 maj 2023.

En ifrågasatt demokrati, en av universitetets Kunskapsmiljö Linné, utlyser medel för fakultets- och institutionsöverskridande undervisningssatsningar med inriktning på problemen med en ifrågasatt demokrati.

Kunskapsmiljön vill bidra med idéer och vara en mötesplats där ny kunskap genereras för att möta ifrågasättandet av liberal demokrati. Därför utlyser En ifrågasatt demokrati medel på 30 000 kronor för utveckling av institutions- och ämnesöverskridande kurser med inriktning på problem med en ifrågasatt demokrati.

Utveckla ställningen för liberal demokrati

Genom utlysningen erbjuder En ifrågasatt demokrati forskare vid Linnéuniversitetet att starta institutionsöverskridande samarbeten i syfte att utveckla kurser som ur olika perspektiv beaktar problem med en ifrågasatt demokrati. Utlysningens intention är skapa möjligheter för undervisning inom främst humaniora och samhällsvetenskap som bidrar till att utveckla ställningen för liberal demokrati. Liberal demokrati möjliggör ett levande civilsamhälle, fria uttryck och rättigheter för individer och minoriteter, politiskt deltagande, fria och rättvisa val, samt ett gott styre med granskning och kontroll av makthavare och maktutövning.

Undervisningen ska utgå från något eller några av kunskapsmiljöns tre perspektiv:

 • Representationsproblem som ökad populism, opinionsbildning, polarisering och korruption, samt motsättningar mellan beslutsfattare och medborgare.
 • Media: Villkoren för det offentliga samtalet och nyhetsjournalistiken.
 • Medborgarperspektiv: Utanförskap och ekonomisk utsatthet som hinder för inkludering i samhället, åsiktsbildningen och deltagande i demokratin.

Läs mer här om dessa tre fokusområden.

Medlen är kursutvecklingsmedel, vilket innebär att de ska användas för att utveckla kurser för studenter som överskrider institutioner och ämnesinriktningar. Kursen kan både vara ny och en redan etablerad kurs som har möjlighet att utvecklas till institutions- och ämnesöverskridande.

Utformning av ansökningarna

Ansökan ska innehålla:

 • En kort beskrivning (maximalt 4 000 tecken inklusive blanksteg) av den planerade kursens innehåll, vad som planeras föra att utveckla en institutions- och ämnesöverskridande kurs och vilka studenter som antas vilja läsa kursen. Ange även på vilket sätt den planerade kursen är relaterad till något eller några av kunskapsmiljöns tre perspektiv.
 • En budget med en specifikation av vad medlen ska användas till.
 • Namn, position och institutionstillhörighet för huvudsökande och eventuella medsökande.

 Vem får söka?

 • De sökande ska vara tillsvidareanställda vid Linnéuniversitetet.
 • Huvudsökande får endast delta i en ansökan i denna omgång.
 • Huvudsökande och medsökande ska utgöra ett lärarlag av minst två lärare med anställning på två olika institutioner med två olika ämnesinriktningar.

Ansökan

 • Ansökningen öppnar 1 mars 2023.
 • Det maximala ansökningsbeloppet är 30 000 kr per ansökan.
 • Ansökan ska vara inskickad senast klockan 59 den 2 maj 2023 och skickas till ifdem@lnu.se.
 • Vid eventuella frågor, kontakta Magnus Hagevi (0470-70 80 22) eller mejla till ifdem@lnu.se.
 • Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Urvalsprocess

Ansökningarna bedöms och prioriteras av En ifrågasatt demokratis ledningsgrupp utifrån genomförbarhet och förmodad nytta för liberal demokrati. Ett krav är att ansökan involverar medsökande från flera institutioner och ämnesinriktningar. Som gemensamma ämnesinriktningar betraktas till exempel pedagogik och didaktik samt media och journalistik. Beslut och fördelning av medlen fattas i maj 2023. Inga motiveringar till beslut ges.

Återrapportering

Medlens användning och uppnått resultat ska mejlas till En ifrågasatt demokrati (ifdem@lnu.se) senast 1 februari 2024.

Övrigt

De beviljade medlen administreras av huvudsökandes institution och ställs till sökandes förfogande i juni 2023. Medlem ska förbrukas under 2023.

Sammanfattning

 • Område: forskare/lärare inom alla områden kan söka – men humaniora och samhällsvetenskap premieras.
 • Söks av minst två lärare från olika institutioner och ämnesinriktningar. En av dessa anges som huvudsökande.
 • Beviljade medel förvaltas av huvudsökandes institution.
 • Projektens omfattning: Ingen begränsning.
 • Medlen kan sökas från och med den 1 mars 2023.
 • Utlysningen stänger den 2 maj 2023.
 • Ansökan skickas till ifdem@lnu.se.
 • Beslut fattas i maj 2023.
 • Återrapportering till if-dem senast den 1 februari 2024 (ifdem@lnu.se).

Välkommen med din ansökan!