skolkorridor

Viktigt med inkluderande personal för gymnasieelever som brukar alkohol eller droger

Att lärare, elevkoordinatorer, kuratorer, rektorer och personal inom elevhälsan är inkluderande, engagerande, empatiska och respektfulla är betydelsefullt för att skapa en positiv förändring hos elever på gymnasiet som brukar alkohol och droger. Det visar en ny forskningsstudie från Linnéuniversitetet.

Forskning pekar på att olika typer av skolrelaterade problem bland elever kan leda till ökad risk för användning av alkohol och droger i vuxen ålder, med allt vad det kan föra med sig. Problemen bottnar ofta i dålig självkänsla, vilket leder till dåliga relationer till lärare och skolkamrater, låg närvaro och dåliga studieresultat.

En studie gjord av docent Goran Basic vid Linnéuniversitetet och två kollegor inom skol- och behandlingsvärlden bidrar till ny kunskap inom detta område. Studien bygger på intervjuer med 13 elever på gymnasienivå som brukar alkohol eller droger. Man har även intervjuat 36 personer som arbetar med sådana elever, såväl inom skolan som på olika behandlingsenheter.

Interaktioner har stor betydelse

Resultaten visar att de maktinteraktioner mellan personal och elever som eleverna berättar om framställs som betydelsefulla för ungdomarnas inkludering, lärande, förändring, disciplin, samt skapande och återskapande av deras identitet.

– Eleverna skildrar viss personal som betydelsefull – de beskrivs som inkluderande, engagerande, empatiska och respektfulla. Dessa aspekter verkar vara särskilt viktiga för att inkludera dessa elever i ett lärandesammanhang och för att uppnå positiv förändring, säger Goran Basic.

Dåligt bemötande exkluderar

Men motsatsen finns också – personal som till exempel har ett dåligt bemötande, inte är omtänksamma, samt gynnar elever med svensk etnisk bakgrund. I värsta fall kan detta vara exkluderande och osynliggöra en elev.

– Alla viktiga förutsättningar för att uppnå socialpedagogiskt erkännande i en relation mellan elev och personal saknas i berättelserna när viktiga professionella aktörer som lärare, elevkoordinatorer, kuratorer, rektorer och personal inom elevhälsan återskapas som oengagerade, ostödjande, oinspirerande, uteslutande och osynliga i förhållande till elever som använder alkohol och droger, säger Goran Basic.

Mer information