Penna med text Linnéuniversitetet på block

Vilka synpunkter har du på akademisk frihet?

Hur arbetar Linnéuniversitetet med att främja och värna en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning? Hur vanligt är det att den akademiska friheten på lärosätet utmanas internt och externt? Det är två av frågorna som Linnéuniversitetet ska svara på i en remiss från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) - och du kan bidra med dina synpunkter senast 8 oktober.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har regeringens uppdrag att sammanställa lärosätenas arbete med att främja och värna den akademiska friheten och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning. Linnéuniversitetet har därför ombetts besvara på frågor avseende hur lärosätena främjar och värnar akademisk frihet samt ge exempel på situationer där utmaningar mot akademisk frihet har uppstått och hur detta har hanterats vid universitetet. UKÄ kommer även göra en enkätundersökning i senare fas som riktar sig till forskande och undervisande personal.

Svaret baseras på inspel från fakulteterna, nämnden från lärarutbildningar, studentkår, universitetsförvaltning och universitetsledning.

Bidra med dina synpunkter!

Som student kan du delta i remissbesvarandet. I remissen  Nationell sammanställning av lärosätenas arbete med att främja och värna den akademiska friheten från UKÄ hittar du alla frågor och mer information.

Skicka dina svar senast den 8 oktober 2023 till Veera Kainiemi på universitetsledningens kansli som samordnar arbetet att ta fram Linnéuniversitetets svar till remissen. Remissvaret beslutas av rektor den 8 november.

Läs mer om UKÄ:s uppdrag kring akademisk frihet på deras webb