Bild med tabletter som formar ordet fibromyalgia. Foto: Getty

Vi söker nya deltagare till studie om vitamin B12s effekt på fibromyalgi

Vi söker kvinnor mellan 20 – 70 år med diagnostiserad fibromyalgi. Studiens syfte är att utröna Mekobalamins (vitamin B12) effekt på långvarig smärta hos kvinnor med fibromyalgi.

Vad är det för projekt?

Vid Linnéuniversitetet, på institutionen för hälso- och vårdvetenskap, pågår en studie rörande B12- vitaminets påverkan på smärta vid diagnosen fibromyalgi. Studiens syfte är att utvärdera Mekobalamins (vitamin B12) effekt samt beskriva levda erfarenheter av smärta, hälsa, lidande och välbefinnande hos kvinnor med diagnostiserad fibromyalgi. Just nu söker vi nya deltagare.

Vem kan delta i studien?

Kvinnor mellan 20 – 70 år med diagnostiserad fibromyalgi. Förutsättning för deltagande är att:

 • du har fått diagnosen fibromyalgi
 • du är svensktalande
 • du inte har B12-brist
 • du inte provat B12-vitamin tidigare
 • du inte äter neuroleptika (antipsykotiska medel), har Reunauds fenomen ( vita fingrar) eller har känd neuropathi (känselnedsättning)
 • du inte är gravid eller ammar
 • du inte är vegan
 • inte har känd hjärtsjukdom
 • inte har lever – eller njursjukdom

När, hur och var genomförs studien?

Studien genomförs vid Linnéuniversitetet i Växjö samt på en vaccinationsmottagning i Växjö. Studien är granskad och godkänd av etikprövningsnämnd och läkemedelsverket. Uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Detta innebär att när studien är klar kommer inga uppgifter kunna härledas just till dig. I studien ingår injektion av Mekobalamin (vitamin B12) eller placebo (koksaltlösning), blodprovstagning, smärt/känseltest, ifyllande av enkäter om hur du upplever hälsa, livskvalité, smärta samt given behandling samt eventuellt intervju.

Deltagandet i studien innebär tre mättillfällen, där varje mätning görs var tredje månad. Mellan mättillfälle 1 och 2 erhålls en injektion per vecka i 12 veckor. Tredje mättillfället sker 12 veckor efter sista injektionen. Hela studien pågår i 24 veckor.

Vill du delta eller veta mer om studien är du välkommen att kontakta:

Karin Säll Hansson, försöksledare, leg. sjuksköterska, fil. mag, universitetsadjunkt, på mail karin.sall_hansson@lnu.se eller telefon 0470-708475

Ansvariga för studien är:

 • Carina Elmqvist, leg. sjuksköterska, Fil. dr, Docent, Linnéuniversitetet
 • Ansvarig prövare: Jan Fohlman, leg. Läkare, docent, FoU, Region Kronoberg. VaccinF.
 • Gunilla Lindqvist, leg. sjuksköterska, Fil dr, Universitetslektor, Linnéuniversitetet
 • Kent Stening, leg. sjuksköterska, Med dr, Universitetslektor, Linnéuniversitetet
 • Björn Gerdle, leg. läkare, professor, Linköpings universitet
 • Bjarne Sörensen, leg. läkare, överläkare, Centrallasarettet Växjö
 • Anders Willstedt, leg. läkare, överläkare, Centrallasarettet Växjö

Du kan läsa mer om projektet här: Projekt: Mekobalamins (vitamin B12) effekt på långvarig smärta hos kvinnor med diagnostiserad fibromyalgi.