Corina Löwe, Nils Håkanson och Bärbel Westphal

Forskare från lärosäten i Sverige, Norge och Tyskland träffades för att diskutera framtiden för internationell tyskspråkig forskning

Temat för konferensen, som ägde rum förra veckan, var ”Språkliga möten” och syftet var att belysa språkets funktion i olika kontexter. Målet var att undersöka olika former av språkliga interaktioner. Forskningskonferensen inleddes med en inspirationsföreläsning av gästföreläsaren författare, Nils Håkanson om översättning ur ett historiskt perspektiv.

Det här är ett exklusivt och universitetsövergripande och tvärdisciplinärt samarbete som ska stärka det nationella forskarnätverket.

- Språkliga möten präglas också av det faktum att språk kräver ett stort antal kompetenser. Dels finns det ett antal fackspråk med sin speciella terminologi, dels finns det kulturella koder som ska avläsas, varvid metaforiska eller ironiska uttryckssätt kräver en precis språklig kompetens. Det är därför viktigt att belysa språkens betydelse och funktion ur ett vetenskapligt och företrädesvis tvärvetenskapligt perspektiv, säger prodekan Corina Löwe, en av konferensarrangörerna.

Under konferensen diskuterades hur angelägen språkutbildning och språkforskning är i Sverige med hänsyn till artificiella intelligensens betydelse och lärarutbildningens nya krav och kompetenser.  

På bilden syns gästföreläsare Nils Håkanson, tillsammans med Corina Löwe och Bärbel Westphal som tillsammans arrangerade konferensen.