Två flickor som tar fram pennor ur en ask

Förskollärare i förskoleklass, kurs i läs- och skrivinlärning, start höst 2024

Vill du stärka din kompetens inom läs- och skrivinlärning och samtidigt förbereda dig inför undervisning i en kommande 10-årig grundskola? Ansökningsperioden för höstterminen 2024 öppnar 15 mars.

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Studera med 80 % av lönen

För att få delta ska du:

  • ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,
  • vara anställd för undervisning i förskoleklass och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande.

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Mer information om utbildningen

Övrig information kopplat till en eventuell 10-årig grundskola

En statlig utredning arbetar med att ta fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs 1. Utredningen ska bland annat redovisa förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare.