Konferensarrangörer  välkomnar deltagare  i  hörsal  Homeros.

Konstvetenskapliga ämnesdagar med fokus på dialog, utmaningar och kanon

Nationella forsknings- och ämnesdagar i konstvetenskap samlade ett 30-tal representanter från lärosäten och muséer på plats i Växjö den 17–19 april. Konstvetare och forskare träffades för gemensamma samtal och utbyten om angelägna frågor.

Årets teman var Ämnets framtida utveckling och fortsatta relevans i en föränderlig värld samt Kanon som är extra aktuellt i den pågående debatten om en svensk kulturkanon. Konferensen inleddes med öppningsdialogen Kris och kanon på museum och i akademi följt av plenumdiskussioner. Lena Liepe, projektledare för konferensen, berättar att engagemanget var stort och samtalen livliga i de gruppvisa sessioner som utgjorde huvuddelen av programmet.

Konferensen är forskningsstimulerande snarare än forskningsredovisande, med avsikt att skapa utrymme för dialoger om ämnets framtid. Målet för konferensen är att öppna ett rum för samtal om långsiktiga framtidsperspektiv och om vilken roll ämnet konstvetenskap i bred bemärkelse kan och bör spela. Lena Liepe sammanfattar:

–Den största vinsten med de nationella ämneskonferenserna är mötet med kollegorna och de samtal som kan föras när man ses fysiskt. Online möten är bra men det verkligt givande utbytet sker när man möts på plats.

För första gången ordnades konferensen av Linnéuniversitetet och arrangörerna Lena Liepe, Jan Bäcklund och Johanna Rosenqvist från konst- och bildvetenskap var extra stolta över att få välkomna kollegorna till campus i Växjö. Konferensen organiseras vartannat år och värdskapet alterneras mellan de olika lärosätena och muséerna. Nu tar Lunds universitet över stafettpinnen och värdskapet för 2026 års forsknings- och ämneskonferens.

Mer information:

Länk till konferenssidan: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2024/konferenser/nationella-forsknings-amnesdagar-i-konstvetenskap-17-19-april-2024/