Barn som springer i en korridor.

Kurser för personal i förskola och skola – utbildningar i samarbete med Skolverket

Nu är det dags att söka höstens kurser som riktas till dig i förskola, skola eller på ledningsnivå inom utbildningsområdet!

I samarbete med Skolverket har Linnéuniversitetet utvecklat kurser till enskilda personer eller team. Kurserna sker till stor del via digitala verktyg för att öka tillgängligheten för personer i vår region och nationellt. Nedan presenteras exempel på kurser som startar hösten 2024, sista dag för ansökan är 15 april.

Rektorn, huvudmannen och förbättrade skolresultat

Kursen vänder sig till skolhuvudmän som i team vill utveckla sina kunskaper om och arbeta med praktiknära skolförbättringsarbete. Syftet är att stärka huvudmannens möjligheter att tillsammans med skolchef, rektorer och lärare ta sitt ansvar för att skapa förutsättningar för elevers utveckling av kunskaper och värden.

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

Målgrupp är legitimerade förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem som huvudmannen ser som en lämplig framtida skolledare. Kursen behandlar rektors uppdrag, ansvar och roll samt styrning, ledarskap och kvalitetsarbete.

Pedagogiskt ledarskap på huvudmannanivå

Är du nyfiken på arbetet som skolchef eller verksamhetschef? Den här kursen vänder sig till dig som har gått rektorsprogrammet och vill förbereda dig för arbete som skolchef eller verksamhetschef inom skolväsendet.

Juridik i förskolan

Har du gått rektorsprogrammet och vill lära dig mer om förskolans juridik? Den här kursen bygger vidare på rektorsprogrammets delkurs Skoljuridik och myndighetsutövning och fokuserar särskilt på förskolans juridiska reglering.

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Kursen syftar till att fortbilda förskollärare som undervisar i förskoleklass och de första skolåren om läs- och skrivprocessen samt läs- och skrivundervisning.

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

Målgrupp är erfarna förskollärare och lärare. Kursen fokuserar på hur man på ett professionellt sätt kan stödja och vägleda nyexaminerade lärare och förskollärare i sin yrkesroll under deras första tid i yrket.

Även utbildningarna nedan sker i samarbete med Skolverket

Den 30 april ska uppdraget om nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare redovisas till regeringen. Läs mer på Skolverkets webbplats

Här hittar du Linnéuniversitetets utbildningar med fokus på kompetensutveckling inom förskola och skola
Hör av dig till Regionalt utvecklingscentrum, RUC, om du vill att vi guidar dig fram inom olika områden ruc@lnu.se