Linda Fälth installationsföreläser till professor

Linda Fälth utsedd till expert i Läroplansutredningen

Nu står det klart vilka experter som ska stödja den läroplansutredning som tillsattes av regeringen i december 2023. En av dem är Linda Fälth, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

– Det handlar om svensk skolas framtid, så det är ett väldigt betydelsefullt uppdrag. Läroplanen är styrdokumentet som man lutar sig mot. Så det är ett viktigt och hedrande uppdrag, och jag känner viss förväntan. Att kunna få vara med och påverka.

Det säger Linda Fälth, som är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och forskar om läsning, läsutveckling, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Hon är en av de tio experter som just utsetts av Regeringskansliet till att stödja Läroplansutredningen som regeringen tillsatte i december 2023.

Läsning och läsförståelse

Listan över experter täcker många olika fält och kompetenser. En av rubrikerna i uppdraget är att läsning och läsförståelse bör få en starkare roll i skolan.

– Det övergripande syftet är att skapa bättre förutsättningar för elevers lärande och kunskapsutveckling. En del i detta relateras till sjunkande Pisa-resultat och sämre läsförmåga, och att en satsning behövs vad gäller svenska elevers läs- och skrivförmåga. Och då tänkte jag att det säkert är utifrån detta med att läsning och läsförståelse bör få en starkare roll som jag har blivit tillfrågad.

– Vi får se hur mycket jag vågar sticka ut näsan, säger Linda och skrattar. Det jag vill lyfta är den tidiga läsinlärningen och hur den skrivs fram i den nya läroplanen. Sedan handlar det såklart om läsutveckling genom hela grundskolan, men jag tänker att jag särskilt ska bevaka och försöka driva skrivningarna runt den tidiga läs- och skrivinlärningen.

Lindas fokus ligger främst på det nuvarande lågstadiet, men hon ser också framåt.

– Man behöver även tänka på en kommande tioårig grundskola, med en ny årskurs ett motsvarande nuvarande förskoleklass. Hur ska skrivningarna vara runt läs- och skrivinlärning för årskurs 1 och 2 i den? Det är ett viktigt fokus.

Skapa bättre förutsättningar för elevers lärande

Syftet med Läroplansutredningen är att genom ändringar i läroplanen skapa bättre förutsättningar för elevers lärande och kunskapsutveckling. Detta ska uppnås genom en tydlig kunskapsinriktning med fokus på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassning efter barns kognitiva utveckling och skilda förutsättningar. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.

Mer information

Expertlistan

Läroplansutredningen leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. De experter som ska stödja utredningen är:

  • Inger Enkvist, professor emerita vid Lunds universitet
  • Linda Fälth, professor vid Linnéuniversitetet
  • Christopher Gillberg, professor vid Göteborgs universitet
  • Agneta Gulz, professor vid Lunds universitet och Linköpings universitet
  • Ola Helenius, professor vid Göteborgs universitet
  • Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet
  • Jonas Linderoth, professor vid Göteborgs universitet
  • Linnéa Lindquist, biträdande rektor
  • Håkan Sjöberg, lärare och universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet
  • Anna-Karin Wyndhamn, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet

Dessutom deltar experter från flera myndigheter och organisationer som kan bidra med sin expertis. Dessa är från Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Sveriges skolledare, Sveriges lärare, Elevernas riksförbund och Sveriges elevråd. Utredningen har även hjälp av sakkunniga från Regeringskansliet.