Sultana of Jolo leaving residence of General Arolas

Nytt doktorandprojekt

Genus, Diplomati och Imperialism: Hur icke-manliga aktörer och könsöverskridande aktörer formade det koloniala maritima Sydostasien under 1800-talet.

Isak Kronbergs forskningsprojekt i global diplomatihistoria syftar till att undersöka den ofta förbisedda rollen som kvinnliga och icke-binära (det vill säga varken manliga eller kvinnliga) aktörer spelat i de diplomatiska förhandlingar och den imperialistiska expansion som ägde rum i det maritima Sydostasien under 1800-talet. Projektet utforskar också transpersoners diplomatiska betydelse, som kunde ta sig uttryck i att personer som vanligtvis identifierade sig som ett visst kön, tillfälligt kunde spela en roll och anta ett yttre som i själva verket förknippades med ett annat kön.

Projektet har för avsikt att analysera förstahandskällor som gäller diplomatiska och imperialistiska relationer i det koloniala, maritima Sydostasien (nuvarande Indonesien, Malaysia, Filipinerna, Singapore, Brunei och Östtimor) från ett genusperspektiv och ska särskilt fokusera på hur kvinnor och ickebinära personer påverkade såväl koloniala som diplomatiska förhandlingar och relationer. Det riktar också sin uppmärksamhet mot könsöverskridande aktörers utövning av sin sexualitet och kombinationen av genus, inrikespolitik, religion och koloniala eller internationella relationer. Genom att göra det vill projektet förstå hur genusdynamiken formade diplomatiska, internationella och imperialistiska relationer och ställer sig därför frågan:

Hur påverkade genusuppfattningar och förväntningar och de yttranden och gärningar som aktörer gjorde när de deltog i tvärkulturella, diplomatiska och politiska möten diplomatins och de internationella och imperialistiska relationernas fortgång i det maritima Sydostasien mellan cirka 1750 och 1941?

Perioden som ska undersökas sammanfaller med en intensifierad europeisk expansion och kolonisering av regionen, som har studerats mindre med avseende på genus och politik jämfört med både perioden före och efter kolonialismen. Förstahandskällorna består av outgivna arkivmaterial, såsom diplomatiska direktiv, avtal, rapporter och transkriptioner av diplomatiska möten mellan koloniala (brittiska, nederländska, franska, japanska, portugisiska, spanska och amerikanska) representanter och sydostasiatiska staters och ursprungsbefolkningars härskare och ställföreträdare. Genom att rikta blicken mot den avsaknad av beaktande av kvinnor och könsöverskridande aktörer som finns i det aktuella forskningsläget kommer projektet att bidra till en djupare förståelse av den sydostasiatiska koloniseringprocessen likväl som, från en teoretisk synvinkel, genusets och sexualitetens roll i politiska kontexter under och efter kolonialismen.