Barns hybrida lek i fritidshemmet

Ny bok: Barns hybrida lek i fritidshemmet

Det digitala samhället är här för att stanna och bidrar till förändrade villkor för barns lek och lärande. Lek i dag är ofta en hybrid praktik där digitala och fysiska element sammanflätas, vilket får konsekvenser för deltagande, identitetsskapande och lärande.

Boken diskuterar undervisning i fritidshemmet och didaktiska val i relation till hybrida praktiker. Den erbjuder rika empiriska beskrivningar och teoretiska modeller som kan fungera som stöd i arbetet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala processer.

Boken riktar sig till studenter på grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem. Den är även lämplig som reflektions­underlag i arbetslag och som stöd för verksamma lärare som behöver ett vetenskapligt grundat underlag för att utveckla sin undervisningspraktik.

Författare till boken är Marina Wernholm som är grundskollärare årskurs 1–7, specialpedagog och universitetslektor vid Linnéuniversitetet.

Marina ingår i Linnéuniversitetets Forskargrupp för fritidspedagogisk forskning, FRIP. Gruppens forskningsintresse är nära relaterat till grundlärarutbildningens huvudämne fritidspedagogik och fokuserar på teoretiska och vetenskapliga aspekter såväl på professionen och dess möte med policyer som på barns perspektiv, relationsskapande och meningsskapande i praktiken.

Mer information om boken

Hör gärna av dig till författaren Marina Wernholm om du vill veta mer om boken!