illustration av en hjärna

Linnéuniversitetet startar forskarutbildning med inriktning flerspråkighet

Fakulteten för konst och humaniora inrättar nu en forskarutbildning med inriktning flerspråkighet i ämnena svenska språket och engelska. Bakgrunden är det ökade behovet av forskning i takt med de samhällsutmaningar som kommit i kölvattnet av globalisering, mobilitet och migration.

Det råder en stor efterfrågan på kompetens på området.

– Med en ny inriktning på vår forskarutbildning, och därmed ny kunskapsgenerering, ser vi stora möjligheter till att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Päivi Juvonen, professor i svenska som andraspråk vid institutionen för svenska språket.

Ytterligare ett syfte med inrättandet av en forskarutbildning är att i högre grad synliggöra den nyskapande forskning på området som bedrivs vid Linnéuniversitetet. Forskningsmiljön som byggts upp, framför allt inom ramen för Centrum for Educational Linguistics, har gjort den lokala forskningen om flerspråkighet etablerad och uppmärksammad.

– Tack vare den här inriktningen kommer den totala mängden forskning om flerspråkighet vid Linnéuniversitetet att öka. Den kan då komma till gagn även för våra utbildningar på grund- och avancerad nivå, bland annat våra lärarutbildningar. Där behövs ett tydligt perspektiv på flerspråkighet som fokuserar på elevers lärande och välbefinnande, på skolor och i samhället i stort, säger Marie Källkvist, professor i engelska med didaktisk inriktning.

Den nya inriktningen har i praktiken redan utprövats, då den språkvetenskapliga miljön 2020 antog fyra doktorander med tema flerspråkighet. Doktoranderna betonar vikten av ett sammanhang och uttrycker det positiva i att vara en grupp med ett tydligt tema.

– Det gynnar studierna och stärker känslan av tillhörighet och identitet som blivande forskare inom fältet, framhåller Johanna Rylner Kjellgren, doktorand i svenska språket med inriktning flerspråkighet.