ett barn som håller i sin pappas ben

Ny forskning visar hur fördelningen av föräldraledighet bland föräldrar påverkas av förväntningar och könsnormer

Med tanke på den ihållande könsojämlikheten på arbetsmarknaden är det viktigt att förstå de faktorer som påverkar eller driver föräldrars beslut om hur mycket föräldraledighet de tar. Det har skett en förändring i den traditionella uppdelningen av familjeansvaret, men kvinnor tar fortfarande oftare hand om familjen och barnen än män. Detta påverkar arbetsmarknaden och även barnens utfall.

En ny avhandling i nationalekonomi skriven av Asuman Kemiksiz Erenel ger viktiga insikter i varför föräldraledigheten ofta är ojämnt fördelad mellan mödrar och fäder.

– För att förstå varför så är fallet är det viktigt att beakta olika faktorer – som hur lätt det är att ta ledigt från arbetet för att vara med barnet, familjens ekonomiska situation, sociala förväntningar och individuella övertygelser, förklarar Asuman.

– I min forskning undersöker jag hur samhällsnormer, könsstereotyper och föräldrars fördomar påverkar mängden föräldraledighet som föräldrar tar ut, och även andra beteendemässiga utfall.

Ger värdefulla insikter

– Studien, som består av tre delar, använder olika metoder för att undersöka föräldrars beteenden och förstå vilka faktorer som påverkar deras beslut, förklarar hon.

I den första delen av studien undersökte Asuman hur sociala könsnormer påverkar hur mycket föräldraledighet mödrar och fäder tar ut genom att genomföra ett enkätexperiment i Storbritannien. Det framkom här att information om hur andra föräldrar väljer att dela föräldraledigheten kan påverka hur mycket föräldraledighet blivande föräldrar planerar att ta ut. Om fäder hör att andra fäder tar mycket föräldraledighet är de också mer benägna att göra det själva.

Asuman Kemiksiz Erenel
Asuman Kemiksiz Erenel

– Varje del av avhandlingen ger värdefulla insikter som kan bidra till ett mer jämlikt uttag av föräldraledighet och därmed en mer jämställd arbetsmarknad.

I den andra delen av studien, genom att mäta både implicita och explicita könsrollsstereotyper bland deltagare från Sverige, fann hon att individuella övertygelser om hur män och kvinnor bör bete sig också spelar en roll. Mödrar som trodde på mer traditionella stereotyper tog ut mer föräldraledighet, medan motsatsen var sann för fäder.

I den sista delen av studien, denna gång med hjälp av mikroregister från Sverige, tittade Asuman på hur barnets kön påverkar föräldrars beteenden. Hon kom fram till att barnets kön inte hade någon signifikant påverkan på föräldrarnas beteenden.

– Varje del av avhandlingen ger värdefulla insikter som kan bidra till ett mer jämlikt uttag av föräldraledighet och därmed en mer jämställd arbetsmarknad. Studien visar också att det finns olika sätt att påverka föräldrars beteenden genom olika policyåtgärder.

Informationskampanjer

I studiens slutsats betonas vikten av att förstå och ta itu med könsskillnader i uttaget av föräldraledighet. Asuman menar att informationskampanjer som belyser ökningen av uttaget av pappaledighet kan vara effektiva. Hon menar också att policyåtgärder som adresserar könspecifika stereotyper kan hjälpa till att öka jämlikheten i uttaget av föräldraledighet.

– Min forskning ger värdefull vägledning för politik och forskning som syftar till att främja jämställdhet i samhället. Genom att förstå de olika faktorer som påverkar föräldrars beteende kan vi arbeta mot en mer jämlik och rättvis fördelning av föräldraledigheten mellan mödrar och fäder, avslutar Asuman.