Fullsatt föresläning

Ny rapport visar på behovet av större resurser till yngre högskolor och universitet

Den högre utbildningssektorn har förändrats i grunden sedan mitten av 1990-talet. Trenden har gått från elituniversitet för ett fåtal, till massuniversitet för många fler. Brister i resurser och studenters förkunskaper leder till en pressad arbetsmiljö för lärare vid yngre lärosäten. Det framkommer i SNS-rapporten Massuniversitetets utmaningar för kvaliteten på högre utbildning där Douglas Brommesson, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, är en av tre författare.

Med nya universitet och högskolor har fler fått tillgång till högre utbildning. Men villkoren vid olika lärosäten kan skilja sig åt väsentligt för både lärare och studenter, skriver tre forskare i en ny SNS-rapport.

– Skillnaderna är tydliga mellan olika högskolor och universitet. Yngre lärosäten har inte lika studievana studenter som de äldre lärosätena har och får dessutom mindre del av forskningsanslagen. Men vid utvärderingar och tilldelning av medel jämförs lärosätena ändå ofta som om de hade likvärdiga förutsättningar, säger Douglas Brommesson, professor i statsvetenskap. Vid Linnéuniversitetet.

Forskarna visar också att arbetsvillkoren varierar mellan lärosäten i termer av hur mycket undervisning och tid för egen forskning som finns i en lektorstjänst.

– Resultaten i rapporten visar hur det finns både yngre och äldre lärosäten där lärarna får rimliga förutsättningar till att förena forskning och undervisning. Lärosätena har med andra ord möjlighet att påverka lärarnas arbetssituation. Men resultaten visar att det finns yngre lärosäten som har sämre villkor för lärare och här får lärarna en dubbel börda med sämre villkor och större pedagogiska utmaningar, fortsätter Brommesson.

I debatten höjs röster om att alla högskolelärare inte behöver forska och att en större del av resurserna borde satsas på så kallade excellenta forskningsmiljöer. Men enligt rapportförfattarna vore det inte rätt väg att gå. Möjligheten att forska är viktig för såväl lärarnas ämneskunskaper som deras insikt i hur forskning bedrivs, menar de.

– Studenter från studieovana hem studerar redan idag i högre utsträckning vid lärosäten med mer begränsade forskningsresurser – och omvänt finns studenter från studievan bakgrund i större utsträckning vid äldre universitet med större resurser. Det gör att de gynnade gynnas än mer. Idag får lärare ofta ”trolla med knäna” för att kompensera för denna skevhet i medelstilldelningen. Istället bör lärosäten med mer studieovana studenter och därmed större pedagogiska utmaningar få mer resurser. Det kan möjliggöra att inte bara fler får en högre utbildning utan att också fler får en högre utbildning som håller hög kvalitet, avslutar Douglas Brommesson.

Om rapporten

Massuniversitetets utmaningar för kvaliteten på högre utbildning ingår i forskningsprojektet Högre utbildning och forskning. Fokus i projektet ligger på styrning, organisering och finansiering av systemet för högre utbildning och forskning.

Syftet är att bidra med underlag och fakta kring exempelvis om resurser ska satsas på spetsforskning eller om de ska spridas jämnt över landet, om forskningsfinansiering ska centralstyras eller om lärosätena ska få mer autonomi att fritt förfoga över sina medel. Projektet pågår 2022–2024.

Om författarna

Douglas Brommesson är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitet.
Sofia Nordmark är lektor i socialt arbete, Linköpings universitet.
Jörgen Ödalen är docent i statsvetenskap, Mälardalens universitet.