Studenter på campus

Utbildningar inom medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik ska utvärderas

Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet (den så kallade Treklövern) samarbetar kring kvalitetsutveckling i ett gemensamt utvärderingssystem av utbildningar. Nu startar en ny omgång med medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Slutrapporten ska vara klar till sommaren 2025.

– Vår förhoppning är att utvärderingarna nu är ännu mer kvalitetsdrivande som en viktig del i vårt kvalitetsarbete, säger Niklas Ammert, prorektor vid Linnéuniversitetet.

Mahitab Ezz El Din, institutionen för medier och journalistik, är Linnéuniversitetets representant i den gemensamma bedömargruppen. Linnékåren har sedan sett ut Sofia Zeru Shafi till studentrepresentant, och rekrytering av externa representanter pågår.

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Karlstads universitet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom den så kallade Treklövern.

Modellen innebär att utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.